Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, 2021.

 


            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5).

            Κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον τοῦ ἒτους 2021, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, σύν ταῖς καθημεριναῖς ἀσχολίαις, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συνεπικουρούντων κατά τάς ἱεράς ἀκολουθίας εἰς τόν Ναόν, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου Παϊσίου Χρίστου:

1, Τετάρτην, ἒσχεν συνάντησιν καί γεῦμα ἐργασίας μετά τοῦ Σχολάρχου τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας», Πανοσιολογιωτ. Ἀρχιμανδρίτου π. Βενεδίκτου Ἰωάννου. Συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, κατά τήν τελεσθεῖσαν παράκλησιν εἰς τόν Ἃγ. Φιλούμενον.

3, Παρασκευήν, ἒσχε συνάντησιν ἐργασίας εἰς τό Γραφεῖον τῆς Ἑταιρείας «ΜΙΚΑΠΟ» μέ τούς ἐκπροσώπους αὐτῆς κ. κ. Μίκη καί Μαρίνον Ἰορδάνου. Ἐδέχθη τόν καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Νεαπόλεως, Ἀρχιτέκτονα καί Πολεοδόμον κ. Ἰωάννην Πισσούριον καί συνεζήτησε θέματα ἀναπτύξεως τῆς κτηματικῆς περιουσίας τῆς Ἐξαρχίας.

4, Σάββατον, ἀπεχαιρέτησεν τήν κατά σἀρκαν ἀδελφήν αὐτοῦ Μαρίαν, ἐπιστρέφουσαν εἰς Ἀθήνας. Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἐπί τό νήπιον τοῦ ζεύγους Farid Nasser Owais καί Yasmeen Qatam ἐξ Ἰορδανίας, τό ὁποῖον ὠνόμασαν Ἀδάμ καί παρέστη συμπροσευχόμενος αὐτόσε, εἰς τό Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος τοῦ νηπίου τοῦ ζεύγους Ἐρίκας-Στεφανῆς καί Χριστοδούλου Ἰακώβου, ἐκ Λευκωσίας, λαβόντος τό ὂνομα Νέστωρας. Ἐδέχθη τήν ἀποχαιρετιστήριον ἐπίσκεψιν τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Παρθενίου Nagar, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ἐπιστρέφοντος μετά τό πέρας τῶν σπουδῶν αὐτοῦ εἰς Κάϊρον. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

5, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Δευτερᾶς καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, συμπροσευχομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου. Ἐν συνεχείᾳ, ἐτέλεσεν τό ἐτήσιον Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Χαραλάμπους, πατρός τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Θεοδώρου Στυλιανοῦ καί εἰς τό παρακείμενον τοῦ Ναοῦ Ὀστεοφυλάκειον, τό Μνημόσυνον τῶν κεκοιμη-μένων τῆς Κοινότητος. Ἐτέλεσεν τόν Ἁγιασμόν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ συνεργάτου τῆς Ἐξαρχίας, δικηγόρου κ. Ἀνδρέου Ταμασίου καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν γεῦμα.

6, Δευτέραν, μετέβη εἰς τό Ὀγκολογικόν Γερμανικόν Κέντρον Λεμεσοῦ καί ἀκολούθως ἐπελήφθη τῶν ἐκεῖ θεμάτων τῆς Ἐξαρχίας. Μετέβη μετά τοῦ ζεύγους Ἀντρης καί Χρίστου Σοφοκλέους εἰς Λυθροδόντα διά θέματα τῆς Ἐξαρχίας καί παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον τοῦ κ. Μιχαήλ Χαπελῆ.

7, Τρίτην, ἒψαλλεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τήν Ἐξαρχίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου.

8, Τετάρτην, συμπροσηυχήθη κατά τήν τελεσθεῖσαν θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ αὐτῇ ἑορτῇ, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

9, Πέμπτην, συμπροσηυχήθη ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἀντωνίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἂννης.

10, Παρασκευήν, συνελειτούργησεν τῷ Πανιερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Ταμα-σοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐᾳ, ἂγοντι τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ καί παρεκάθησεν εἰς τό ὑπ’ αὐτοῦ παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα, εἰς τό χωρίον «Ἃγιος Ἐπιφάνιος». Παρέστη καί ηὐλόγησεν τό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως ἐπί τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Μαρίνας Λάρδου καί Ἀνέστη Σπαθάρη, ὀνομασθέντος Χρίστος-Ὠρίων. Ἐδέχθη τούς κ. κ. Δημήτριον Ἀντωνάκην, Σωτηρίαν Ἰλιάδου καί Μαρίαν Λουμπάτ.

11, Σάββατον, ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, τό Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος ἐπί τήν νεάνιδα Γεωργίαν Jubran, θυγατέρα τοῦ ζεύγους Μαίρης καί Γαβριήλ Jubran, ἐκ τοῦ κλίματος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί νῦν κατοίκων Λεμεσοῦ καί τό Μυστήριον τοῦ Χρίσματος, διά τῆς Εὐχῆς τοῦ Ἁγίου Μύρου, ἐπί τόν Γαβριήλ Jubran, ἀσπασθέντα τήν Ὀρθοδοξίαν. Ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Πάνω Λευκάρων, τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν Ἀνδρέου Παρασκευά Παπαπαρασκευά ἐκ Λυθροδόντος καί τῆς Ἐλίνας Φωτίου Τριανταφυλλίδου ἐκ Λεμεσοῦ. Συνεχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῷ Πανιερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Κηρυνείας κ. Χρυσοστόμῳ, ἂγοντι τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ καί ηὐχήθη αὐτῷ τά δέοντα.

12, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον. Ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Ἀγγελόκτιστης, εἰς Κίτιον, τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν Oliver-Thomas Clarke καί τῆς Ζωῆς Σταυρινοῦ καί συνεχάρη τούς νεονύμφους κατά τήν παρατεθεῖσαν δεξίωσιν εἰς τούς κήπους τοῦ προαυλίου χώρου τοῦ Ναοῦ.

13, Δευτέραν, ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νιτρίας κ. Νικοδήμου, Ἐξάρχου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, εἰς Κύπρον καί τοῦ κ. Κωνσταντίνου Τσιρίδου, Νομικοῦ καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ κ. Τσιρίδου εἰς τό Ξενοδοχεῖον Landmark, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησεν καί Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἐξαρχίας.

14, Τρίτην, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου τῆς ἑορτῆς, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον καί ἐτέλεσεν τήν Ὓψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

15, Τετάρτην, μετέβη εἰς τήν Λεμεσόν καί ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβ. π. Σάββα Χατζηγαβριήλ καί τοῦ Ἀρχιτέκτονος κ. Φωτίου Τριανταφυλλίδη, διά τήν μελέτην σχεδίων ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ καί ὑπέγραψεν τήν σχετικήν συμφωνίαν.

16, Πέμπτην, ἐτέλεσεν τόν Ἁγιασμόν Κοινωφελοῦς ἒργου εἰς τήν περιοχήν Προφήτου Ἠλία, Λεμεσοῦ, ἀναληφθέντος ὑπό Ἑταιρείας ἀραβοορθοδόξων πιστῶν, τῶν κ. κ. Mishel καί George Zaqaq, τῆς Κοινότητος Ἰόππης, Ἰσραήλ, ὑποβοηθούμενος ὑπό τῶν Διακόνων Ἰακώβου (Yacoub) Ayoub καί Γεωργίου (Khader) Khoury. Εἶτα παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπ’ αὐτοῖς γεῦμα, εἰς Ζύγι. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἡρακλειδίου, εἰς τήν πανηγυρίζουσαν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν, τοῦ Πανιερωτάτου συγχορο-στατοῦντος, καί ὡμίλησεν δεόντως, μετά τήν ὁποίαν ἐδέχθη τάς περιποιήσεις τῆς Καθηγουμένης, Μοναχῆς Προδρόμης.

18, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

19, Κυριακήν, μετέβη εἰς Κάτω Πολεμίδια, προσκληθείς ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Στυλιανοῦ Κωνσταντίνου, Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου καί Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, ἒνθα ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἀπηύθυνεν χαιρετισμόν εἰς τούς συρρεύσαντας πιστούς. Ὁ π. Στυλιανός, ηὐχαρίστησεν τόν Σεβασμιώτατον διά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας καί τάς εὐλογίας αὐτοῦ καί προσέφερεν αὐτῷ Ἱερόν Ἐγκόλπιον. Ὁ Μητροπολίτης, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν πλούσιον πρωϊνόν, εἰς τό προαύλιον τοῦ Ναοῦ. Τήν μεσημβρίαν, παρεκάθησεν μετά τῶν φοιτητῶν τῆς Ἐξαρχίας, εἰς τό παρατεθέν γεῦμα τῆς οἰκογενείας Λίας καί Λαζάρου Κιτρομηλίδου. Τό ἑσπέρας προσῆλθεν εἰς τό παρατεθέν δεῖπνον ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, εἰς τό ἑστιατόριον «Ἑλληνικόν», πρός τιμήν τοῦ συνεγάτου τῆς NASA, Κυπρίου ἐπιστήμονος κ. Ἀθανασίου Οἰκονόμου, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν, ὁ Ὑφυπουργός Ἒρευνας, Καινοτομίας καί Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, κ. Κυριάκος Κοκκίνου, οἱ Μητροπο-λῖται Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος, Σουηδίας κ. Κλεόπας, Καθηγηταί καί προσωπικότητες τῆς Ἐπιστήμης, τῆς Κυπριακῆς Κοινωνίας.

20, Δευτέραν, συνηντήθη μετά τοῦ Ὑπευθύνου Τροχαίας κ. Μαρίου Νεοφύτου, πρός διευθέτησιν θεμάτων τῆς Ἐξαρχίας, ἀκολούθως μετέβη εἰς Λεμεσόν διά θέματα τῆς Ἐξαρχίας καί τό ἀπόγευμα, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, εἰς Λευκωσίαν, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς μακαριστῆς Ροδοθέας Εὐθυμιάδου, ἐξέφρασε τά συλλυπητήρια τῆς Ἐξαρχίας πρός τούς συγγενεῖς αὐτῆς καί κατέθεσεν στέφανον.

21, Τρίτην, μετέβη εἰς τό Γερμανικόν Ὀγκολογικόν Κέντρον Λεμεσοῦ. Ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ ἐπιχειρηματίου κ. Χάρη Παναγίδη καί τοῦ κ. Χρήστου Οἰκονομίδη, εἰς τό γραφεῖον τοῦ πρώτου, διά θέματα τῆς Ἐξαρχίας.

23, Πέμπτην, ἐδέχθη α) τήν κ. Σώτια Καρατζά-Santagelo, μέτοχον τοῦ προγράμματος Sunderland University τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, εἰς τήν Κύπρον καί β) τήν κ. Τασούλα Χατζητοφῆ, κηδομένην ὑπέρ τοῦ ἐπανα-πατρισμοῦ κλαπέντων κειμηλίων ἐκ τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν, εἰς Κύπρον καί διεκδικήσεως τῶν δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων εἰς τά κατεχόμενα.

24, Παρασκευήν, ἐπεσκέφθη μετά τῶν πατέρων τῆς Ἐξαρχίας τά κτήματα εἰς τό Καϊμακλί καί τό ἀπόγευμα μετέσχε τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Σάββα, λαβούσης χώραν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα καί τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Κιτίου.

25, Σάββατον, ἐδέχθη τόν θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Κλαυδιουπόλεως κ. Ἰάκωβον, (Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως), συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Λαζάρου Γεωργίου καί τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρ. π. Ἀθανασίου Μελισσαρίου καί τό ἀπόγευμα μετέσχεν ὡς Μέλος τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς καί ἐκπρόσωπος τῆς Ἐξαρχίας, τῆς ἐτησίου συνελεύσεως τῶν ἰδιοκτητῶν τοῦ συγκροτήματος See Green Garden, εἰς τήν παραλίαν Πύλας.

26, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ὡμίλησεν εἰς τό ἐκκλησίασμα.

27, Δευτέραν, ἐδέχθη τόν ἀρχιτέκτονα κ. Ἰωάννην Ἀγησιλάου.

28, Τρίτην, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νεοφύτου, Ἀνθουπόλεως, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προϊσταμένου, Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβ. π. Ἀνδρέου Σπυρίδου, κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ὡμίλησεν δεόντως, συμπρο-σευχομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ, (Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας). Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας, παρεκάθη-σεν εἰς τό παρατεθέν πλούσιον πρωϊνόν. Ἐπεσκέφθη τήν οἰκογένειαν Μυροφόρας καί Νίκου Δημητρίου, εἰς Ἀκάκι. Παρηκολούθησε τήν ἐκδήλωσιν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, μέ θέμα «Covid-19, Θεολογική καί Ἰατρική προσέγγισις» καί ὁμιλητάς τόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον καί τόν Ἐπίκου-ρον Καθηγητήν Παθολογίας κ. Κωνσταντῖνον Τσιούτην.

29, Τετάρτην, ἐφιλοξένησεν τήν πρώτην συνεδρίαν τῆς ἐπανεκλεγείσης Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ συγκροτήματος Sea Green Garden, εἰς Πύλαν.

30, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν κ. Alexander Logvinienko. Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν Ἰακώβου Ἰακώβου ἐκ Λυθροδόντα καί Λουκίας Χατζητοφῆ ἐκ Μαθιάτη, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἀποστόλου Βαρνάβα, αὐτόθι.