Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 2021.

            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5).

            Κατά τόν μήνα Αὒγουστον τοῦ ἒτους 2021, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, σύν ταῖς καθημεριναῖς ἀσχολίαις, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συνεπικουρούντων κατά τάς ἱεράς ἀκολουθίας εἰς τόν Ναόν, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου Παϊσίου Χρίστου:

1, Κυριακήν, ἒλαβεν μέρος εἰς τό ἀρχιερατικόν συλλείτουργον, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κύκκου, μέ προεξάρχοντα τόν Μητροπολίτην Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρον καί τούς Μητροπολίτην Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐαν καί Ἐπίσκοπον Νιτρίας κ. Νικόδημον, Ἒξαρχον τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, καί μετέσχεν τοῦ Μνημοσύνου τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, εἰς τόν ἀδριάντα τοῦ ὁποίου (εἰς τό Θρονί), μετά τήν ἐπιμνημόσυνον δέησιν κατέθεσεν στέφανον ἐπί παρουσίᾳ ἐπισήμων καί ἀκολούθως παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς Μονῆς ἐπίσημον γεῦμα.

Ἒψαλεν κατά τήν πρώτην Παράκλησιν τῆς Παναγίας, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

2, Δευτέραν, ἐδέχθη α) τόν κ. Πέτρον Σολωμοῦ, β) τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Διονύσιον Sheruda καί γ) τόν κ. Shadi Qopti μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. Ἒψαλεν κατά τήν Παράκλησιν τῆς Παναγίας, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

3, Τρίτην, μετέσχε τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Πρωτοπρεσβ. π. Μοδέστου, ἐφημερεύσαντος ἐπί μακρόν εἰς τόν Ἱ. Ναόν ἁγίου Θεράποντος, εἰς Λυθροδόντα, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐας.

4, Τετάρτην, ἐδέχθη α) τούς κ.κ. George καί Mishel Zaqaq, ἐξ’ Ἰόππης καί β) τήν οἰκογένειαν Σουτοπούλου. Ἒψαλεν κατά τήν ἀκολουθίαν τῆς Παρακλήσεως τῆς Παναγίας καί τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

5, Πέμπτην, ἐδέχθη α) τήν κ. Εὐθυμίαν Φιλίππου καί β) τούς προσκυνητάς ἐκ Ρωσίας, τόν βραβευμένον Χοράρχην κ. Oleg Ovtshanikov καί κ. Pavel Sokolov. Προέστη τῆς ἀγρυπνίας τῆς Μεταμορφώσεως εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

6, Παρασκευήν, ἐξενάγησεν τούς ἐπισκέπτας ἐκ Ρωσίας, εἰς τούς ἱερούς Ναούς τῆς Λευκωσίας, τό Μετόχιον τῆς Μονῆς Κύκκου καί τήν Μονήν τοῦ Ἀρχαγγέλου. Παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον τοῦ ζεύγους Ἑλένης καί Ἀνδρέου Ζένιου.

7, Σάββατον, ἐπεσκέφθη τό Ἡσυχαστήριον τοῦ ὁσίου Ἀββακούμ εἰς τό Φτερικούδι, ἒνθα ἐτελέσθησαν ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἠσαΐου αἱ χειροτονίαι εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Ἱεροδιακόνου Πορφυρίου καί εἰς Διάκονον τοῦ Μοναχοῦ Ἀββακούμ. Ἒψαλεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

9, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τόν Ὂρθρον καί ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Κωνσταντίνου Ὀρμηδείας, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἐτέλεσεν τό Ἐθνικόν Μνημόσυνον τῶν πεσόντων εἰς τήν Τουρκικήν εἰσβολήν, κατά τό ὁποῖον ὡμίλησεν ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, κ. Ἀννίτα Δημητρίου. Ἐν συνεχείᾳ, ἐτέλεσεν Μνημόσυνον καί εἰς τόν ἀδριάντα αὐτῶν καί κατέθεσεν στέφανον.

9, Δευτέραν, μετέβη εἰς τόν Λυθροδόντα, ὃπου ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μαρίου, τήν ἀκολουθίαν τῆς Παρακλήσεως εἰς τήν ὑπεραγίαν Θεοτόκον καί ἒσχεν συνάντησιν μετ’ εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

10, Τρίτην, μετέβη εἰς τήν Λεμεσόν, διά τήν τέλεσιν τοῦ Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως, εἰς τό Βαπτιστήριον τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, τῶν ἐφήβων George καί Michael Jubran καί τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Μύρου, ἐπί τῶν κυριῶν Elizabeth Habis καί Mary Jubran.

11, Τετάρτην, μετέβη ἐκ δευτέρου εἰς τόν Λυθροδόντα, ὃπου ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μαρίου, τήν ἀκολουθίαν τῆς Παρακλήσεως εἰς τήν ὑπεραγίαν Θεοτόκον καί ἒσχεν συνάντησιν μετ’ εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

14, Σάββατον, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί προέστη τῆς τελετῆς τῶν Ἐγκωμίων τῆς Παναγίας καί τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου, πέριξ τοῦ Ναοῦ.

15, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τόν Ὂρθρον καί ἐλειτούργησεν αὐτόθι.

17, Τρίτην, ἐδέχθη τόν ἀραβόφωνον Ἱερέα π. Ἀνδρέαν Khair ἐκ Πάφου, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ.

20, Παρασκευήν, ἐδέχθη α) τόν ρῶσον ἐπιχειρηματίαν κ. Mikhail Kuzovliov, β) τόν ἐκ Πάφου σύριον ἐργολάβον κ. Walid Mousa μετά συγγενῶν καί γ) τόν κ. Πέτρον Σολωμοῦ.

21, Σάββατον, ἐτέλεσεν μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωθιερέως π. Νικολάου Ἀρέστη τό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως τοῦ τέκνου τῶν Γαβριέλας καί Χάρη Σολωμοῦ, ὀνομασθέντος Ἀλέξανδρος. Ἒψαλεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, προσκληθείς παρά τῶν κυριῶν Νάσας Παταπίου, ἱστορικοῦ καί Βούλας Κοκκίνου, Διευθυντρίας τοῦ Τυπογραφείου Ἐν Τύποις.

22, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας Βαρβάρας Καϊμακλίου κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν. Μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ὡμίλησεν ἐπί τοῦ θέματος τῆς περικοπῆς καί πρό τῆς ἀπολύσεως ἐτέλεσεν τό ἐτήσιον Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Μιχαήλ Φρειδερίκου. Ἐν συνεχείᾳ προσῆλθεν εἰς τό Συγκρότημα τοῦ Πανεπιστημίου Frederic, ὃπου ἐξέφρασεν τά δέοντα εἰς τήν σύζυγον αὐτοῦ κ. Δέσποιναν καί τήν θυγατέρα κ. Νατάσσαν Φρειδερίκου. Τό ἑσπέρας προσῆλθεν εἰς δεῖπνον, προσκεκλημένος τῆς οἰκογενείας Μαρίας καί Γενναδίου Χρίστου, εἰς Λυθροδόντα.

23, Δευτέραν, ἐδέχθη α) τόν κ. Μιχαήλ Χαπελήν, ἐκ Λυθροδόντα καί β) τόν ὑπαστυνόμον κ. Μάριον Νεοφύτου.

24, Τρίτην, ἐπεσκέφθη προσκυνηματικῶς τό Ὂμοδος καί τήν ἐν αὐτῷ ἱεράν Μονήν καί συνηντήθη μετά τῆς ὁμάδος προσκυνητῶν ἐκ Φλωρίνης καί μετά τοῦ φιλοξενοῦντος αὐτούς, Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, παραθέσαντος γεῦμα, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησεν καί ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Τιμόθεος μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

25, Τετάρτην, ἐπεσκέφθη προσκυνηματικῶς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ραφαήλ, εἰς Παχύαμμον, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐνῶ προηγουμένως προσεκύνησεν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, εἰς Ἀργάκαν, διατελέσαντα Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου. Τήν μεσημβρίαν, παρεκάθησεν εἰς γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ ζεύγους Ἀνδρέου καί Μαρίας Χριστοφή, εἰς τόν Κάτω Πύργον Τυλληρίας. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη τόν περικαλλῆ Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς Κοινότητος καί ἐδέχθη τήν φιλοξενίαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου, εἰς τό ἐκεῖ ἐντευκτήριον τῆς Μονῆς Κύκκου.

26, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἰρπένσκυ κ. Λάβρον τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τόν ὑποδιάκονον Stepan Kazmirouk, ἀφιχθέντας ἳνα ἐκφράσωσιν τάς συγχαρητηρίους αὐτῶν εὐχάς καί ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Visgorodsky κ. Παύλου, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν 70ῶν γενεθλίων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συνοδευομένους ὑπό τοῦ κ. Alexander Logvinienko, πρός τούς ὁποίους παρέθεσεν δεῖπνον.

28, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

29, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου αὐτόσε, ἐλειτούργησεν καί ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον. Ἐδέχθη τήν ἐπίσκεψιν Ἀντιπροσωπείας τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ὀνουφρίου, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Βασιλκόβσκυ κ. Νικολάου, βοηθοῦ αὐτοῦ, μεταφέροντος τάς εὐχάς τοῦ προκαθημένου τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν ἑβδομηκοστῶν γενεθλίων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου. Τῆς ἀντιπροσωεπίας μετέσχεν ὁ οὐκρανός ἐπιχειρηματίας κ. Sergei Muratovsky.

31, Τρίτην, συνώδευσε τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Βασιλκόβσκυ κ. Νικόλαον, εἰς τήν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ πρός τούς Πανιερωτάτους Μητροπολίτας Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον καί Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐαν. Ἐδείπνησεν εἰς τήν Λεμεσόν, μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Βασιλκόβσκυ κ. Νικολάου καί τῶν μελῶν τῆς συνοδείας αὐτοῦ.