Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, 2021.

 

 

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, 2021.

            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5).

            Κατά τόν μήνα Ἰούλιον τοῦ ἒτους 2021, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, σύν ταῖς καθημεριναῖς ἀσχολίαις, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συνεπικουροῦντος κατά τάς ἱεράς ἀκολουθίας εἰς τόν Ναόν, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου Παϊσίου Χρίστου:

1, Πέμπτην, παρηκολούθησεν τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῆς ὑποτρόφου τῆς Ἐξαρχίας Ms. Ghadeer Kharoufe, λαβούσης Master Degree τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου.

2, Παρασκευήν, ἐπεσκέφθη μετά τοῦ Ἀρχιτέκτονος κ. Γ. Καλαβᾶ τό κτήριον τῆς Ἐξαρχίας, κείμενον ἐπί τῆς ὁδοῦ Λήδρας.

3, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

4, Κυριακήν, ἐλειτούργησεν αὐτόθι. Ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας τό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως τῶν διδύμων, τοῦ ζεύγους Μαρίου Εὐθυβούλου καί Αἰκατερίνης Κυριακίδου, ὀνομασθέντα Στυλιανόν καί Κυριακήν. Προσῆλθεν εἰς τό παρατεθέν ἐπί τῷ γεγονότι γεῦμα, εἰς τήν αἲθουσαν Royal.

Παρηκολούθησε θεατρικήν παράστασιν διά τήν ἐπέτειον τῆς 9ης Ἰουλίου, 1821, εἰς τό προαύλιον τῆς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς.

5, Δευτέραν, ἐπεσκέφθη μετά τοῦ Διακόνου π. Ἰακώβου Al-Ayub τήν οἰκογένειαν τῆς κ. Μαίρης Joubran εἰς τήν Λεμεσόν καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπ’ αὐτῆς δεῖπνον.

6, Τρίτην, προσῆλθεν εἰς τό ξενοδοχεῖον Landmark, διά τήν παρατεθεῖσαν ὑπό τῆς Ἰσραηλινῆς Πρεσβείας δεξίωσιν, πρός τιμήν τοῦ ἀποχωροῦντος πρέσβεως κ. Shmuel Revel. Παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, παρατεθέν ὑπό τοῦ ζεύγους Ἑλένης καί Ἀνδρέου Ζένιου, εἰς τό Ἑστιατόριον «Ζαχούλης».

7, Τετάρτην, ἐδέχθη τόν ἀφιχθέντα ἐξ Ἰορδανίας κ. Mutaz Abujaber (Abu- Feisal), μετά τῆς συζύγου Σούζαν καί τῆς θυγατρός αὐτοῦ Ratzan.

8, Πέμπτην, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, τελεσθεῖσαν εἰς τό Μετόχιον τῆς Μονῆς Κύκκου, ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου κ. Νικηφόρου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν πρόγευμα.

9, Παρασκευήν, συμπροσηυχήθη κατά τήν τέλεσιν τῆς πολυαρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας καί τοῦ Μνημοσύνου, ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀπαγχονι-σθέντος Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ καί τῶν σφαγιασθέντων Μητροπολιτῶν Πάφου, Κιτίου καί Κυρηνείας καί πάντων τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν, θυσιασθέντων κατά τήν 9ην Ἰουλίου, 1821, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου.

10, Σάββατον, ηὐλόγησεν τήν διοργανωθεῖσαν καί ὑπό τήν εὐθύνην τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη προσκυνηματικήν ἐκδρομήν, ἀνά τά προσκυνήματα τῆς περιφερείας Λεμεσοῦ. Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν κ. Βαλεντίνου Χαρίτου καί τῆς Δίδος Εὐφροσύνης Σπανοῦ, εἰς τό ἱερόν ἐξωκκλήσιον τῆς Παναγίας τῆς Ἀγάπης, εἰς τήν περιοχήν Τσερίου. Συμπρο-σηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Παρηκολούθησεν τήν δραματοποιημένην παράστασιν τοῦ ἒργου τοῦ Βασίλη Μιχαηλίδη, εἰς τό προαύλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Φανερωμένης.

11, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Ἐδέχθη τόν διεθνοῦς φήμης Ρῶσον καλλιτέχνην κ. Vasilij Nesterenko, μετά μελῶν τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί παρέθεσεν αὐτοῖς τράπεζαν. Μετέσχε τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, εἰς Ἐξαρχίαν.

12, Δευτέραν, συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, κατά τήν τέλεσιν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου καί συνεχάρη τόν ἑορτάζοντα Διάκονον αὐτῆς καί συνεργάτην, Παΐσιον Χρίστου.

14, Τετάρτην, ἐδέχθη τάς ἐκ Ρωσίας προερχομένας κυρίας Inna Guselnikova καί Veronika Nikulina.

15, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν νέον Πρέσβυν τῆς Παλαιστίνης εἰς τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν, κ. Abdallah Attari, πραγματοποιοῦντα ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν πρός τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου καί συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ὁμογενοῦς τῆς Ἱερουσαλήμ, κ. Χρήστου Οἰκονομίδου.

17, Σάββατον, ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, τό Μυστήριον τοῦ Γάμου ἐπί τόν Maxim Yurovitsh Shchibric καί τήν Inna Igorievna Guselnikova ἐκ Ρωσίας καί ἐν συνεχείᾳ προέστη τοῦ Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως τῶν διδύμων θυγατέρων αὐτῶν Σεραφείμας καί Στεφανίας, μέ ἀνάδοχον τήν κ. Natalia Mitusova ἐκ Μόσχας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Σάββα, μέ ἀνάδοχον τήν κ. Veronika Nikulina, ἐξ Αἰκατερίνμπουργκ. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολου-θίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

18, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν.

19, Δευτέραν, παρέστη, κατόπιν προσκλήσεως, εἰς τήν τελετήν ἀπονομῆς τοῦ Παρασήμου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς πρός τόν κ. Γιάννην Δεμερτζόγλου, Διευθυντήν τοῦ Ζωγραφείου Σχολείου τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινου-πόλεως, τό ὁποῖον ἀπένειμεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, λαβούσης χώραν εἰς τό Μέγα Συνοδικόν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί παρεκάθησεν μετ’ ἂλλων ἐπισήμων, εἰς τό ἐπίσημον δεῖπνον, τό ὁποῖον παρετέθη εὐθύς ἀμέσως εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπικήν τράπεζαν, ἐπί τῷ γεγονότι.

20, Τρίτην, συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, κατά τήν τέλεσιν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὂρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Προφήτου Ἠλία. Ἒτυχεν ἀκροάσεως παρά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-σκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου Β΄. Ἐπεσκέφθη τό Ἑλληνικόν Προξενεῖον.

Ἐδέχθη τόν κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, Πρωτοπρ. π. Θεόφιλον, ἀναρρώσαντα ἐκ τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. Ἀκολούθως ἐδέχθη τόν κ. Νῖκον Πιτσολήν.

23, Παρασκευήν, ὑπεδέχθη τά ἱερά Λείψανα τοῦ Ὁσίου Ἀββακούμ, τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ ἀσκήσαντος, πρός προσκύνησιν τῶν πιστῶν, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Τσερίου. Ἒψαλεν εἰς τήν Ἐξαρχίαν, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἀγρυπνίαν, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, περατωθεῖσαν τήν 1:00 πρωϊνήν,

24, Σάββατον, συμπροσηυχήθη αὐτόθι κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ.

25, Κυριακήν, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὂρθρον, ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Τσερίου.

26, Δευτέραν, συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς. Ἐπεσκέφθη τόν κ. Τάμερ Τάραζι, νοσηλευόμενον εἰς τό Γενικόν Νοσοκομεῖον Λευκωσίας καί ἀργότερον τό Γερμανικόν Ὀγκολογικόν Κέντρον Λεμεσοῦ. Ἀκολούθως συνειργάσθη μετά τοῦ Ἀρχιτέκτονος κ. Στυλ. Ἀναστασίου, εἰς Πολεμίδια.

27, Τρίτην, συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί Ἰαματικοῦ Παντελεήμονος καί ἐκλήθη εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν διά τό πρόγευμα.

28, Τετάρτην, ἒσχε συνάντησιν μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. π. Σάββα Χατζηγαβριήλ εἰς τά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, παρόντων καί τῶν κ. κ. Πέτρου καί Χάρη Σολωμοῦ.

29, Πέμπτην, ἐπεσκέφθη τό Ἱπποκράτειον Νοσοκομεῖον. Ἐδέχθη τόν Αἰδεσ. ἱερέα π. Ἀνδρέαν Σολωμοῦ, ἐφημέριον τῆς Κοινότητος Ἀνάγια. Ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ Ἀρχιτέκτονος κ. Στυλ. Ἀναστασίου, εἰς τό γραφεῖον αὐτοῦ εἰς Πολεμίδια, ἐπί παρουσίᾳ τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐξαρχίας, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου π. Νικολάου Νικολάου. Προέστη τῆς ὑπαιθρίου ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, τελεσθείσης ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Σίλα, παρά τά ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Μονῆς, εἰς τήν ὁμώνυμον τοποθεσίαν τοῦ Δήμου Ὓψωνος, ἐκήρυξεν καί ηὐλόγησεν τήν Ἀρτοκλασίαν.

30, Παρασκευήν, ἐδέχθη α) τήν κ. Παυλίναν Μακρομηνᾶ καί β) τόν κ. Παῦλον Κυπριανοῦ, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Νεαπόλεως Ἰταλίας, μετά μελῶν τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ κ. Ἀνδρέου Θεοφανίδου.

31, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἀνεχώρησεν διά τήν Μονήν Κύκκου.