Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ, 2021.

 


            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5).

            Κατά τόν μήνα Ἰούνιον τοῦ ἒτους 2021, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, σύν ταῖς καθημεριναῖς ἀσχολίαις, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συνεπικουροῦντος εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας εἰς τόν Ναόν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου Παϊσίου Χρίστου:

2, Τετάρτην, συμπροσηυχήθη κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς τόν ἑορτάζοντα Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου χοροστατοῦντος.

3, Πέμπτην, συμπροσηυχήθη αὐτόσε κατά τήν τελεσθεῖσαν πατριαρχικήν θείαν Λειτουργίαν καί μετέσχεν τῆς λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς αὐτῶν Εἰκόνος, μετά πάντων τῶν ἀδελφῶν, εἰς τήν Αἲθουσαν τοῦ Θρόνου, ἒνθα ἀνεπέμφθη δέησις καί ἐψάλη τό Πολυχρόνιον τοῦ πατριάρχου.

5, Σάββατον, συνηντήθη μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου καί συνεζήτησεν θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχίαν καί ἂλλα.

6, Κυριακήν, συμπροσηυχήθη εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, αὐτόσε κατά τήν τελεσθεῖσαν θείαν Λειτουργίαν. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἀνεχώρησε διά τήν περιοχήν Ἂνω Γαλιλαίας καί ἐπεσκέφθη τόν περικαλῆ Ἱερόν Ναόν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, εἰς τό χωρίον Κόφρ Γιασίφ, ἒνθα τῷ ἐπεφυλάχθη θερμή ὑποδοχή ἒμπροσθεν τοῦ Ναοῦ ὑπό τῶν ἱερέων τῆς περιοχῆς, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Φιλόθεον, τῶν προσκόπων παιανιζόντων. Ἀκολούθως ἐψάλη δέησις ἐν τῷ Ναῷ καί ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις ἐκ μέρους τοῦ Πρϊσταμένου τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Θεοδοσίου (Ἀττάλλα) Μαχούλη καί τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Τιμοθέου. Πρός τιμήν αὐτοῦ, παρετέθη ἐπίσημον δεῖπνον, εἰς τό προαύλιον τῆς οἰκίας τοῦ π. Θεοδοσίου, εἰς τό ὁποῖον προσῆλθον ἱερεῖς καί προὒχοντες τῆς περιοχῆς. Τήν ἑπιοῦσαν,

7, Δευτέραν, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσκέφθη τό Σχολεῖον τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Κόφρ Γιασίφ, γενόμενος δεκτός μετά χειροκροτημάτων ὑπό τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν, ὁ ἀριθμός τῶν ὁποίων ὑπερβαίνει τοῦς τριακοσίους, (300) καί ἐξεναγήθη ὑπό τῆς Διευθύνσεως, εἰς τάς τάξεις τοῦ Σχολείου καί τάς δραστηριότητας αὐτοῦ. Εἶτα ἐπεσκέφθη τόν παλαιόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος, ὁ ὁποῖος ἀνακαινίζεται ριζικῶς.

8, Τρίτην, μετέβη εἰς Χἀϊφαν, ὃπου κατέθεσεν εἰς τό ἐκεῖ Δικαστήριον διά σοβαράν ὑπόθεσιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη τόν Ἱερόν Ναόν τῆς πόλεως, ἒνθα ὑπεδέχθησαν αὐτόν ὁ Προϊστάμενος, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀρτέμιος καί ὁ Πρόεδρος τῆς ἐκεῖσε Κοινότητος καί ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν διά τήν Κύπρον, ἀφιχθείς εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος αὐθημερόν.

9, Τετάρτην, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, εἰς τόν ὁμώνυμον πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, εἰς τάς πέριξ αὐτῆς ὁδούς, ἀκολουθούμενος ὑπό τῶν πιστῶν, διά τούς ὁποίους μετά τό πέρας τῆς περιφορᾶς παρέθεσεν δεξίωσιν.

10, Πέμπτην, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί ἐτέλεσε πανηγυρικῶς τήν θείαν Λειτουργίαν αὐτόθι, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας, παρέθεσεν τράπεζαν τοῖς πανηγυρισταῖς.

Τό ἑσπέρας, μετέβη εἰς τά Ὀλύμπια καί συνεχοροστάτησεν τῷ Πανιερωτάτῳ Μητροπολίτῃ κ. Βαρνάβα, κατά τήν ἑσπερινήν πανηγυρικήν ἀκολουθίαν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Βαρνάβα καί συνεχάρη αὐτῷ, ἂγοντι τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ. Μετά τό πέρας αὐτῆς, ἐφιλοξενήθη εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Θεοδώρου Γρηγορίου.

11, Παρασκευήν, προσῆλθεν εἰς τόν παρά τῇ Ἀρχιεπισκοπῇ νεόδμητον Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρνάβα, παρηκολούθησε τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων αὐτοῦ καί συμπροσηυχήθη κατά τό συλλείτουργον τῶν Προκαθημένων Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου καί Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου. Προσκληθείς, προσῆλθεν εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα, τό ὁποῖον παρετέθη ἐπί τῇ θρονικῇ ἑορτῇ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καί τῷ γεγονότι τῶν Ἐγκαινίων, εἰς τό Ξενοδοχεῖον Hilton. Προσκληθείς, ἒσχεν κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, εἰς τό ἐν Hilton ἐνδιαίτημα αὐτοῦ. Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον Βαπτίσεως τῆς νεοφωτισθείσης Ναόμη, θυγατρός τοῦ ζεύγους Ὀξάνας καί Ἰωάννου Ματθαίου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης, εἰς Λάρνακαν καί ἀργότερον παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπ’ αὐτῶν δεῖπνον εἰς τό κτῆμα Δημητρίου εἰς Ἀγγλεισίδες.

12, Σάββατον, παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα, εἰς τό Μέγα Συνοδικόν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας καί τῶν Ἐγκαινίων τοῦ νέου Καθεδρικοῦ Ναοῦ. Τό ἑσπέρας, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μαρίου, εἰς Λυθροδόντα καί παρεκάθησεν εἰς τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν καί τό δεῖπνον.

13, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί ἐτέλεσε πανηγυρικῶς τήν θείαν Λειτουργίαν αὐτόθι, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν 318 θεοφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐν οἷς συγκαταλέγεται καί ὁ ἃγιος Μάριος, Ἐπίσκοπος Σεβαστείας τῆς Παλαιστίνης.

15, Τρίτην, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγ. Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, καί μετέσχεν τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀλεξίου Ἐγκλειστριώτου, τῆς ὁποίας προέστη ὁ κατά σάρκαν ἀδελφός αὐτοῦ, Πανιερ. Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος, συμπαραστατούμενος ὑπό πολλῶν ἀρχιερέων καί κληρικῶν καί διεβίβασεν αὐτῷ τε καί τῷ Καθηγουμένῳ τῆς Μονῆς ἁγ. Νεοφύτου, θεοφιλεστάτῳ Ἐπισκόπῳ Χύτρων κ. Λεοντίῳ τά συλλυπητήρια τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων καί τοῦ Προκαθημένου Αὐτῆς, Μακαριωτάτου πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου Γ΄. Παρεκάθησεν εἰς παρατεθέν δεῖπνον εἰς τήν Πάφον, ὑπό τῶν Ἱερέων π. Μαρίου Χρυσάνθου καί π. Κυριάκου Παπαγιάννη, εἰς τήν οἰκίαν τοῦ πρώτου.

17, Πέμπτην, ἐδέχθη α) τό ζεῦγος Μαρίας καί Ἀλεξάνδρου Frel, β) τήν κ. Claudette Chabesh ἐξ Ἱεροσολύμων μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Tawfik καί τῆς θυγατρός Sandras Khoury, πρός τούς ὁποίους καί παρέθεσεν γεῦμα. Τό ἑσπέρας ἐδέχθη τόν κ. Alexei Ionov. Παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον τοῦ ζεύγους Ἑλένης καί Ἀνδρέου Ζένιου.

18, Παρασκευήν, ἐδέχθη κατἰδίαν τόν κ. Ἀνδρέαν Χριστοδούλου καί ἐν συνεχείᾳ ἒψαλεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Μνημοσύνου ὑπέρ τῶν ἀπαἰώνων κοιμηθέντων, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

19, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν θείαν Λειτουργίαν αὐτόσε καί προέστη τοῦ Μνημοσύνου. Μετέβη εἰς τήν Ἀραδίππου, ἒνθα παρηκολούθησε τήν Ἡμερίδα, τήν ὁποίαν διωργάνωσεν ἡ Ἱερά Μονή Μαχαιρᾶ, ἐν συν-εργασίᾳ μετά τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου καί τοῦ Δήμου Ἀραδίππου, ἐπί τῇ 200στῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας μέ τῖτλον: Ἡ Ἑκατόμβη τῆς 9ης Ἰουλίου, 1821», ἡ ὁποία ἒλαβεν χώραν εἰς τό Δημοτικόν Θέατρον «Τάσος Μητσόπουλος». Ἀκολούθως παρε-κάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Δήμου Ἀραδίππου γεῦμα εἰς τήν Λάρνακαν. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

20, Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν αὐτόθι καί ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγνώσας τάς Εὐχάς τῆς Γονυκλισίας. Μετέβη εἰς τήν τοποθεσίαν Σινᾶ Ὂρος, φιλοξενούμενος τοῦ ζεύγους Ἀνδρούλας καί Χρίστου Σοφοκλέους, εὑρέως συμπαραστατουμένου εἰς τό ἒργον τῆς Ἐξαρχίας.

21, Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἒψαλεν κατά τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἐδέχθη τόν κ. Alexander Frel μετά μελῶν τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί παρεκάθησεν εἰς γεῦμα τοῦ ζεύγους Χρ.Χριστοδούλου.

22, Τρίτην, ἐπεσκέφθη τό Προξενεῖον τῆς Ἑλλάδος εἰς Λευκωσίαν πρός ἀνανέωσιν τοῦ διαβατηρίου αὐτοῦ καί ἀκολούθως ἒσχεν σύσκεψιν εἰς τό Δικηγορικόν Γραφεῖον τοῦ κ. Κωνστ. Καλλῆ, παρουσίᾳ τοῦ κ. Γ. Ζησίμου.

23, Τετάρτην, ἒλαβεν χώραν εἰς τήν σύσκεψιν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συγκροτήματος Sea Green Garden, ἡ ὁποία ἒλαβεν χώραν εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου.

24, Πέμπτην, ἒψαλεν κατά τόν Ὂρθρον καί τήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἐπί τῷ Γενεθλίῳ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Ἠρακλειδίου καί συνεχάρη τήν ὁσιωτάτην Καθηγουμένην Μοναχήν Προδρόμην, ἂγουσαν τήν ὀνομαστικήν αὐτῆς ἑορτήν. Παρέστη κατά τήν τελετήν τῆς ἀποφοιτήσεως τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας» καί παρεκάθησεν εἰς τήν παρατεθεῖσαν δεξίωσιν εἰς τούς κήπους τῆς Σχολῆς.

26, Σάββατον, ἐτέλεσεν τήν Βάπτισιν τῆς θυγατρός τοῦ ζεύγους Παύλου Νικολαΐδου καί Ἑλενίτσας Κιτρομηλίδου, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ὀνομασθείσης Ἀμελή, ὑπό τῶν ἀναδόχων Κωνσταντίνου Χρίστου καί Ἑλένης Ἀθανασίου. Παρηκολούθησεν εἰς τό Κηποθέατρον Λεμσοῦ, τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τοῦ ὑποτρόφου τῆς Ἐξαρχίας, κ. TamerTimothy Tarazi, ἐκ τοῦ Τμήματος Maritime International Trade and Shiping Management τοῦ Πανεπιστημίου Frederic, λαβόντος Master Degree.

27, Κυριακήν, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Ἐδέχθη τούς οἰκείους τοῦ φοιτητοῦ τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς, Ἀμίρ Khoury, ἐκ τοῦ χωρίου Abu Snan, Ἂνω Γαλιλαίας.

28, Δευτέραν, ἐδέχθη τήν πρωΐαν τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Θεόδωρον Στυλιανοῦ, Πρωτοσύγκελον τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς καί τό ἀπόγευμα τήν κ. Ἰφιγένειαν Παπαδοπούλου καί τό ζεῦγος Γεωργίας καί Ἰωάννου Λοή. Συμπροσυηχήθη κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς μνήμης τῶν Ἀγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Παρέστη εἰς τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν Μετα-πτυχιακῶν Φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Frederic, λαβοῦσαν χώραν εἰς τό Δημοτικόν Θέατρον Λευκωσίας, κατά τήν ὁποίαν, ὁ ὑπότροφος φοιτητής τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχίας, κ. Ramiz Qumsieh, ἒλαβε Master Degree, εἰς τό Τμῆμα Sustainable Energy Systems.

29, Τρίτην, ἒψαλεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί συμπροσηυχήθη εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν, πρός τιμήν τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων, εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.