Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ, 2021.

 


            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5).

            Κατά τόν μήνα Μάϊον τοῦ ἒτους 2021, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, σύν ταῖς καθημεριναῖς ἀσχολίαις, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συνεπικουροῦντος εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας εἰς τόν Ναόν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Ἀρέστη:

1, Μέγα Σάββατον, προέστη τῆς ἀκολουθίας καί ἐτέλεσεν τόν Ἑσπερινόν καί τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὑπεδέχθη τό Ἃγιον Φῶς, εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος, ἀφιχθέν δι’ εἰδικῆς πτήσεως, τῆ εὐγενεῖ μερίμνῃ τοῦ εὐλαβοῦς ρώσου κ. Μιχαήλ Kozovliov, ἐξ Ἱεροσολύμων, ἐπί παρουσίᾳ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Νεκταρίου, τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀμύνης κ. Χαραλάμπους Πετρίδου, τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΦ Ἀντιστρατήγου κ. Δημοκρίτου Ζερβάκου, τοῦ Ὑπαρχηγοῦ τῆς Ἀστυνομίας κ. τοῦ κ. Δημητρίου Δημητρίου, βουλευτῶν καί ὀλίγων ἐπισήμων, τῇ τιμητικῇ συμμετοχῇ ἀγήματος τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὡς εἰς ὑποδοχήν ἀρχηγοῦ κράτους. Μετέφερεν καί παρέδωσεν τό Ἃγιον Φῶς εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον Β, ἀναμένοντα εἰς τήν ἐπίσημον εἲσοδον τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Μεγάρου καί περιστοιχουμένου ὑπό τῶν Ἐπισκόπων Μεσαορίας κ. Γρηγορίου καί Νεαπόλεως κ. Πορφυρίου, ἀξιωματούχων κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί λαϊκῶν. Ἀκολούθως μετέφερεν τό ἂγιον Φῶς εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας ἐκ τοῦ ὁποίου διένειμεν εἰς τούς προσελθόντας κληρικούς καί πιστούς.

2, Κυριακήν τοῦ Πάσχα, προέστη περί τό μεσονύκτιον τῆς πασχαλίου ἀκολουθίας καί τῆς ἀναστασίμου θείας Λειτουργίας καί τήν μεσημβρίαν ἐτέλεσεν τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον εἰς Ὀκτώ γλώσσας.

8, Σάββατον, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν ἀραβιστί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ αὐτόθι.

9, Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἡγήθη τῆς πασχαλίου λιτανείας πέριξ τοῦ Ναοῦ.

10, Δευτέραν, ἐδέχθη α) ὁμάδα προσκυνητῶν ἐξ Οὐκρανίας ὑπό τόν κ. Anatolij Stoikov καί β) τόν κ. Κωνσταντῖνον Σοφοκλέους.

11, Τρίτην, ἐδέχθη ὁμάδα μαθητῶν τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, ὑπό τόν καθηγητήν αὐτῶν, Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Γεώργιον. Μετέβη εἰς τήν Λεμεσόν ἒνθα συνηντήθη εἰς τήν Μητρόπολιν μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρ. π. Σάββα Χατζηγαβριήλ καί τοῦ Ἀρχιτέκτονος, κ. Πάνου Σπυρίδου. Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τό περατούμενον Ἐμπορικόν κτήριον, εἰς Ἃγιον Σίλαν, τήν Μονήν ἁγίου Γεωργίου τῶν Σπηλαίων, εἰς Ἐρήμην καί τόν ἀσθενοῦντα κ. Χριστοφόρον Μανολά, εἰς Παρεκκλησίαν.

12, Τετάρτην, ἒσχεν συνάντησιν εἰς τήν Ἐπαρχιακήν Διοίκησιν Λευκωσίας διά τό δικαίωμα μεταβιβάσεως δικαιωμάτων ἰδιοκτησίας ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοστόμου καί ἀκολούθως σύσκεψιν α) μετά τοῦ αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Στυλιανοῦ Κωνσταντίνου, ἐφημερίου Ἱ. Ναοῦ Πολεμιδίων καί τοῦ δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Τσιρίδου ἐκ Λεμεσοῦ, διά τήν δυνατότητα κατωχυρώσεως τῆς Ἐξαρχίας, ὡς Νομικοῦ Προσώπου καί β) μετά τῶν κ. κ. Μίκυ καί Μαρίνου Ἰορδάνου διά θέματα τοῦ κοινοῦ ἒργου εἰς Ὓψωνα.

13, Πέμπτην, ἐδέχθη τήν ὑποψήφιον Βουλευτήν ΔΗΣΥ κ. Σάβιαν Ὀρφανίδου, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Δημοτικοῦ Συμβούλου Λευκωσίας, κ. Χρυσάνθου Φάκα. Προέπεμψεν τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Αὐγουστῖνον Nikitin εἰς, τά ἲδια.

ἐδέχθη τόν δικηγόρον τῆς Ἐξαρχίας κ. Ἀνδρέαν Ταμάσιον, συνοδεύοντα τόν π. ἐκ Μπρνό Τσεχίας.

15, Σάββατον, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν ἀραβιστί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί προέστη τοῦ Μνημοσύνου τῆς μακαριστῆς Νίκης Χριστοδούλου καί τῶν κεκοιμημένων συγγενῶν Χρύσως καί Μίκυ Ἀργυροῦ. Παρέδωσε τό σχέδιον τοῦ Κτηματολογίου, διά τά οἰκόπεδα τοῦ Ναοῦ ἁγίου Σίλα, εἰς τόν ἀρχιτέκτονα κ. Πάνον Σπυρίδην.

16, Κυριακήν, ἐτέλεσεν τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί προέστη τῶν Μνημοσύνων καί τῆς ἀναστασίμου λιτανείας.

17, Δευτέραν, ἐπεσκέφθη καί ἐπεθεώρησεν τό κτήριον εἰς ἃγιον Σίλαν, μετά τῶν κ.κ. Μίκυ καί Μαρίνου Ἰορδάνου, τοῦ ἐργολάβου κ. Νίκου Παπᾶ καί τοῦ Ἀρχιτέκτονος κ. Πανίκου Παναγιώτου καί ἀκολούθως ἒσχεν μεταὐτῶν γεῦμα ἐργασίας ἐν Λεμεσῷ.

18, Τρίτην, μετέβη εἰς τόν Κτηματολόγιον Λευκωσίας διά τήν μεταβίβασιν τοῦ ἀγορασθέντος διαμερίσματος εἰς τό κτήριον ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀθηνῶν 9, ἀποκομίσας τόν τίτλον τῆς ἀκινήτου ταύτης περιουσίας, ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ. Ἐδέχθη τούς Παλαιστινίους κ. κ. Mouaen Said (Abu-Pari) καί Attia Muala, οἱ ὁποῖοι ἐνημέρωσαν αὐτόν διά τά γεγονότα εἰς Ἱεροσόλυμα καί Παλαιστίνην.

20, Πέμπτην, ἀνεχώρησεν διά τό Ἰσραήλ καί κατά τά ἐπιβαλλόμενα μέτρα εἰς τήν χώραν, κατηυθύνθη διά ἀπομόνωσιν εἰς τό διαμέρισμα αὐτοῦ, ἐντός τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου.

21, Παρασκευήν, ἒσχεν κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ Μακαριωτάτου πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου, τόν ὁποῖον ἐνημέρωσεν διά θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου.

23, Σάββατον, πρός

24, Κυριακήν, ἐλειτούργησεν κατά τήν ἀγρυπνίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

27, Πέμπτην πρός

28, Παρασκευήν, ἐλειτούργησεν κατά τήν ἀγρυπνίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

29, Σάββατον, μετέβη κατόπιν προσκλήσεως εἰς τό χωρίον Zudeide τῆς περιφερείας Ἂκκρης, ἒνθα τῷ ἐπεφυλάχθη θερμή ὑποδοχή, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πατρικίου, τῇ συλλειτουργίᾳ τοῦ πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐκεῖσε, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρ. π. Φιλοθέου καί τῶν ἐκ διαφόρων χωρίων προσελθόντων κληρικῶν. Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τήν ἓδραν τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, ἐν Ἂκκρῃ καί ἀκολούθως, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ, Οἰκονόμου π. καί τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Zudeide, εἰς τό παραθαλάσσιον Ἐστιατόριον Abu-Christo, τῆς παλαιᾶς πόλεως Ἂκκρης. Μετά ταῦτα, ἐπεσκέφθη τό χωρίον Kfar Smea καί τόν ἐκεῖ ἀποπερατωθέντα μετά μυρίους δυσκολίας περικαλῆ Ἱερόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ταῖς ἀόκνοις προσπαθείαις τοῦ Δρος Yussef Nasser καί τῶν τέκνων αὐτοῦ, μετά τῶν ὁποίων συνηντήθη καί ἐξέφρασεν αὐτοῖς τάς συγχαρητηρίους αὐτοῦ προσρήσεις ἐπί τῷ λαμπρῷ ἀποτελέσματι.

30, Κυριακήν, συνώδευσε τῷ Μακαριωτάτῳ πατριάρχῃ εἰς τήν πόλιν Nablus καί συνελειτούργησεν αὐτῷ εἰς τόν παμμεγέθη Ναόν τοῦ Φρέατος Ἰακώβ. Ἀκολούθως παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα, τό ὁποῖον παρέθεσεν εἰς τήν Μονήν, ὁ Καθηγούμενος καί Κτήτωρ αὐτῆς καί Μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου, Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος.