Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2021.


            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5).

            Κατά τόν μήνα Ἀπρίλιον τοῦ ἒτους 2021, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, σύν ταῖς καθημεριναῖς ἀσχολίαις, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συνεπικουροῦντος εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας εἰς τόν Ναόν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Ἀρέστη:

1, Πέμπτην, ἐδέχθη εἰς τό Γραφεῖον αὐτοῦ α) τόν κ. Πέτρον Σολωμοῦ, ὑπεύθυνον Δημοσίων Σχέσεων τῆς Ἐξαρχίας καί β) τόν κ. Ζαχαρίαν Ζαχαριάδην καί συνηργάσθη μετ’ αὐτῶν.

2, Παρασκευήν, προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὓμνου εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Παντανάσσης, τοῦ Στρατοπέδου «Ἰάκωβος Πατάτσος» καί ἀνεγνωσε τήν Γ΄ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν, μετά τήν λῆξιν τῆς ὁποίας ὡμίλησεν πρός τό ἐκκλησίασμα.

3, Σάββατον, ἐτέλεσεν εἰς τήν Ἀραβικήν τήν θείαν Λειτουργίαν, διά τούς ἀραβοφώνους, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Ἒψαλεν αὐτόθι, κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ.

4, Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου εἰς τόν Ἱ. Ν. τῆς Ἐξαρχίας, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί περιέφερεν τόν Τίμιον Σταυρόν λιτανευτικῶς πέριξ τοῦ Ναοῦ. Ἒψαλεν κατά τόν κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐτόσε.

5, Δευτέραν, μετέβη εἰς τό Κτηματολόγιον Λάρνακος πρός διευθέτησιν θεμάτων τῆς Ἐξαρχίας.

6, Τρίτην, ἐδέχθη δύο ὁμάδας προσκυνητῶν ἐξ Οὐκρανίας, τοῦ Κέντρου προσκυνητῶν τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπό τόν κ. Ἀνατόλιον Stoikov καί τόν κ. Alexei Skobida ἀντιστοίχως. Ἒσχεν συνάντησιν μετά τῶν πιστῶν, εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγ. Μαρίου εἰς Λυθροδόντα.

7, Τετάρτην, ἐτέλεσεν εἰς τό Κοιμητήριον Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ Νηπίου, Μιχαήλ Σταμπουλίδη. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τῆς Θ΄ Ὣρας καί τήν τέλεσιν τῆς Προηγιασμένης εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

9, Παρασκευήν, ἐδέχθη α) τήν κ. Ἐλεάναν Χατζηϊωάννου, Ἐπιθεωρητρίαν Θρησκευτικῶν Μαθημάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί β) τόν κ. Ἀντώνιον Μανδρίτην, τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καί τήν κ.Εὐδοκίαν Παπαχριστούδη Ἐπίτιμον Πρόεδρον Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Σωματείων Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας (Βορείας Θράκης) καί γ) νεάνιδας τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐξ Ἰόππης, ἐπισκεπτομένας τήν Κύπρον. Προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὓμνου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας ἀνέγνωσε τήν Δ΄ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Θεοτόκον καί ἐκήρυξεν.

10, Σάββατον, ἐτέλεσεν μετά τοῦ νεωστί χειροτονηθέντος Διακόνου Γεωργίου Khoury, τήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τήν Ἀραβικήν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Ἒψαλλεν αὐτόθι, κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ.

11, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου εἰς τόν Ἱ. Ν. τῆς Ἐξαρχίας, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν μέ θέμα τήν εὐαγγελικήν περικοπήν. Ἒψαλλεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, αὐτόσε.

13, Τρίτην, ἐδέχθη τόν Δόκτωρα κ. Χαράλαμπον Χοτζάκογλου, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν.

14, Τετάρτην, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας διά τήν μακαριστήν Ἂνναν Πέτρου Σολωμοῦ, εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἀποστόλου Βαρνάβα, εἰς Κοκκινοτριμυθιάν, συνιερουργοῦντος τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου, Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου.

Ἒψαλεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Κανόνος εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

15, Πέμπτην, ἐδέχθη τάς κυρίας α) Δέσποιναν Κορφιάτη καί Ἀντιγόνην Γεωργίου, β) Μαρίαν Μιχαηλίδου καί Ἓλεναν Παρασκευᾶ, γ) τόν Βουλευτήν ΔΗ.ΚΟ. κ. Πανῖκον Λεωνίδου.

16, Παρασκευήν, ἐδέχθη τό ζεῦγος Εὐγενίας καί Πέτρου Σολωμοῦ. Προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὓμνου εἰς τόν . Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἀνέγνωσε τήν Β΄ καί Δ΄ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν, μετά τάς ὁποίας ὡμίλησεν πρός τό ἐκκλησίασμα.

17, Σάββατον, παρέστη συμπροσευχόμενος καί ἒψαλλεν κατά τήν θείαν Λειτουργίαν. Παρέστη ἐπίσης συμπροσευχόμενος εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ αὐτόσε.

18, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου εἰς τόν Ἱ. Ν. τῆς Ἐξαρχίας, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν μέ θέμα τήν εὐαγγελικήν περικοπήν. Ἒψαλλεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, αὐτόσε.

20, Τρίτην, ἐδέχθη α) τόν κ. Ἰωάννην Τσιρόπουλον καί β) τόν κ. Κυπριανόν Ὀλυμπίου.

21, Τετάρτην, ἐτέλεσεν τήν Προηγιασμένην θείαν Λειτουργίαν, αὐτόσε.

22, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν Διευθυντήν Ἐθιμοτυπίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Πρέσβυν κ. Ἐλπιδοφότον Οἰκονόμου καί τόν κ. Ὀνούφριον Ὀνουφρίου, ἐπισκεφθέντας ἐθιμοτυπικῶς τήν Ἐξαρχίαν. Μετέβη εἰς τό Κτηματολόγιον Λευκωσίας διά ὑποθέσεις τῆς Ἐξαρχίας.

23, Παρασκευήν, μετέβη τό Ἑσπέρας εἰς τόν ἃγιον Μάριον Λυθροδόντα καί συνωμίλησε μετά τῶν ἐκεῖ πιστῶν.

24, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Ἐδέχθη τήν οἰκογένειαν Ἀντωνίου Σοτοπούλου. Ὑπεδέχθη α) τόν καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Ἁγίας Πετρουπόλεως Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ. π. Αὐγουστῖνον Nikitin καί β) τήν κ. Ἀναστασίαν Κορόβσκιχ, ἀμφοτέρους προερχομένους ἐκ Ρωσίας. Παρηκολούθησε τήν τελετήν τῶν Θυρανοιξίων τοῦ νέου Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

25, Κυριακήν τῶν Βαΐων, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου εἰς τόν Ἱ. Ν. τῆς Ἐξαρχίας, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί προέστη τῆς Λιτανείας τῆς Εἰκόνος τῆς Βαϊοφόρου, πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, μετά τήν ὁποίαν ἀνέγνωσε τό Εὐαγγέλιον τοῦ Ὂρθρου καί ηὐλόγησε τά Βαΐα. Ἐδέχθη α) τόν κ. Νῖκον Ἐλ-Χατίμπ. Προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου, αὐτόσε καί ὡμίλησεν.

26, Μεγάλην Δευτέραν, ἐδέχθη τούς κ. κ. Χαρίλαον Παναγίδην καί Χρῆστον Οἰκονομίδην. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου-Ἐξαρχίαν.

27, Μεγάλην Τρίτην, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

28, Μεγάλην Τετάρτην, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγι-ασμένων Δώρων, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Ἐδέχθη τούς κ.κ. Μιχαήλ Σπύρου καί Στυλιανόν Γεωργίου, συνεργάτας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου. Ἒδωκεν συνέντευξιν εἰς τήν τηλεοπτικήν ἐκπομπήν τοῦ κ. Νικήτα Κυριάκου, εἰς τόν ΑΝΤΕΝΝΑ. Προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου καί τοῦ Ὂρθρου τῆς Μεγάλης Πέμπτης, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

29, Μεγάλην Πέμπτην, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί τό ἑσπέρας, προέστη τῆς Ἀκολουθίας τῶν Παθῶν, ἀνέγνωσεν ἐκ περιτροπῆς τά Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα, μεταφέρας ἐν τῷ Ναῷ τόν Ἐταυρωμένον.

30, Μεγάλην Παρασκευήν, προέστη τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τό ἑσπέρας τῆς ἀκολουθίας τῶν Ἐγκωμίων καί τοῦ ἱεροῦ Ἐπιταφίου, τόν ὁποῖον περιέφερεν πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἐξαρχίας.