Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΣΤΡΩΝ ΕΙΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ

 IMG-20201112-WA0001

 Εἰς λίαν συγκινητικήν ἀτμόσφαιραν ἒλαβεν χώραν τιμητική ἐκδήλωσις, πρός τιμήν τοῦ κ. Κωνσταντίνου Κολλακίδου, τήν ὁποίαν διωργάνωσεν τό Ὑπουργεῖον Ἁμύνης καί τό Γενικόν Ἐπιτελεῖον τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, τήν Τρίτην, 10ην Νοεμβρίου, 2020, εἰς τό Φυλάκιον 306, τοῦ 3ου Λόχου, τοῦ 213 Τάγματος Πεζικοῦ, εἰς Καϊμακλί.

          Κατά τήν ἐκδήλωσιν, ἐκλήθη ὃπως ἀπευθύνῃ χαιρετισμόν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη εἰς τήν μεγάλην ἐθνικήν καί θρησκευτικήν προσφοράν τοῦ κ. Κολλακίδου, τιμηθέντος διά ταύτην πρό δεκαετιῶν, ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἐφ’ ὃσον συνέβαλεν καί εἰς τήν συντήρησιν τῶν χώρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, εἰς Κουτσοβέντη, ἒνθα διέμενεν μέρος τῆς 2ας Μοίρας καί ἀργότερον τῆς 32ας Καταδρομῶν. (Ἲδε πλῆρες τό κείμενον τοῦ Χαιρετισμοῦ κατωτέρω).

          Χαιρετισμόν ἀπηύθυνεν ἐπίσης καί ὁ Ὑπουργός Ἁμύνης, τόν ὁποῖον ἀνέγνωσεν ὁ Ἀρχηγός ΓΕΕΦ κ. Δημόκριτος Ζερβάκης, ὁ ὁποῖος ἀπένειμε εἰς τόν κ. Κολλακίδην τό μετάλλιον τῆς «Ἐξαιρέτου Προσφορᾶς», ἐκ μέρους τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, καί τό σχετικόν Δίπλωμα, ὑπογεγραμμένον ὑπό τοῦ Προέδρου κ. Ἀναστασιάδου. Βιογραφικήν αὐτοῦ ἀναφοράν, ἀνέγνωσεν ὁ Συνταγματάρχης κ. Σπ. Λαζαρίδης.

          Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Τιμόθεος, ἒσχεν κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ τιμηθέντος κ. Κολλακίδου, ὁ ὁποῖος ἀνταπέδωκεν τάς εὐχαριστίας αὐτοῦ διά τήν τιμητικήν παρουσίαν τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἀνεφέρθη εἰς τήν καρποφόρον συνεργασίαν, τήν ὁποίαν εἶχεν ὁ ἲδιος μετά τοῦ τότε Ἐξάρχου, μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ὀνουφρίου εἰς τήν Μονήν.

          Εἰς τήν ἐκδήλωσιν παρέστησαν αἱ δύο θυγατέρες καί ὁ υἱός τοῦ κ. Κολλακίδου, πολιτικαί καί στρατιωτικαί προσωπικότητες, αἱ ὁποῖαι καί συνεχάρησαν τόν τιμηθέντα καί ἒλαβον μετ’ αὐτοῦ ἀναμνηστικάς φωτογραφίας, κατά τήν διάρκειαν τῆς δεξιώσεως,  ἐπακολουθησάσης εἰς τόν χῶρον τοῦ Φυλακίου.

IMG-20201112-WA0000

 IMG-20201112-WA0003

IMG-20201112-WA0002

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΟΣΤΡΩΝ κ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΛΑΚΙΔΟΥ

ΚΑΪΜΑΚΛΙ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2020

 

Ἐνδοξότατε κύριε Ἀρχηγέ ΓΕΕΦ,

Ἐντιμότατε ἐκπρόσωπε τοῦ Ὑπουργοῦ Ἁμύνης,

Κύριε Εὐρωβουλευτά,

Κυρίαι καί κύριοι,

                       Μολονότι βιοῦμεν μίαν ἐξαιρετικά κρίσιμον περίοδον παγκοσμίως, ἓνεκεν τῆς πανδημίας τοῦ Κόβιτ 19, ἡ εὐαίσθητος ἑλληνική ψυχή, ἡ ἐνοικοῦσα εἰς τά στήθη τῶν ἐκπροσώπων τῆς Κυπριακῆς Πολιτείας καί τοῦ Στρατοῦ, παρόντων εἰς τήν σημερινήν συνάθροισιν, οἱ ὁποῖοι καί συνέβαλον εἰς τήν πραγματοποίησιν αὐτῆς, εὑρίσκει τό σθένος καί τήν διάθεσιν νά πράξῃ καθῆκον ἱερόν καί πρέπον, νά ἀποδώσῃ δηλαδή, τόν ὀφειλόμενον ἒπαινον καί τήν δέουσαν τιμήν, εἰς μίαν προσωπικότητα, ἡ ὁποία προσέφερεν πολυτίμους ὑπηρεσίας εἰς τόν ἀπελευθερωτικόν ἀγῶνα, τήν σύγχρονον ἐθνικήν ἃμυναν καί ἐνίσχυσεν τήν στρατιωτικήν δύναμιν πρός προάσπισιν τοῦ πατρίου ἐδάφους: τόν πολιόν καί εὐγενῆ εἰς πατριωτικά αἰσθήματα κ. Κωνστανῖνον Κολλακίδην.

            Θεωρῶ ἑπομένως τόν ἑαυτόν μου ἰδιαιτέρως εὐτυχῆ, διότι τυγχάνω προσκεκλημένος εἰς τήν διοργανωθεῖσαν πρός τιμήν του ἐκδήλωσιν ταύτην καί μάλιστα διότι ἐκλήθην ὃπως ἀπευθύνω κατ’ αὐτήν χαιρετισμόν, ἐκ μέρους τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, τῆς καί Μητρός πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν καί ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτῆς, κυρίου κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄ καί διά ταῦτα ἐκφράζω θερμάς εὐχαριστίας.

            Εὐλόγως λοιπόν, διερωτᾶται κάποιος, ποία ἡ σχέσις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μέ τήν παροῦσαν ὀμήγυριν; Καί ἀπαντῶ: Ἡ ἁγιωτάτη Ἐκκλησία Σιών ἡ Παμμήτωρ, διακονοῦσα καί περιέπουσα τούς Ἁγίους Τόπους, τά ὁρατά σημεῖα τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, ἀπό τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων, συνεδέθη διά δεσμῶν ἀδελφικῶν μετά τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν τῆς Μεγαλονήσου, οἱ ὁποῖοι προσέτρεχον εἰς προσκύνησιν τῶν παναγίων προσκυνημάτων καί ἀκολούθως ἒσχεν καί διετήρησεν ἀνά τούς αἰῶνας στενήν συνεργασίαν μετά τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ὁ ἐνυπάρχων σεβασμός καί ἡ ἀγάπη τῶν Κυπρίων πιστῶν, ἐκληροδότησαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, μέ τήν σύμφωνον γνώμην τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας τῆς Κύπρου, κτήματα καί Μοναστήρια, εἰς ἐνίσχυσιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, μεταξύ τῶν ὁποίων τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εἰς τό χωρίον Κουτσοβέντη καί τήν Μονήν τῆς Παναγίας τῆς Ἀψινθιωτίσσης, εἰς τό Συχαρί, ἒνθα, τῇ προθύμῳ συγκαταθέσει τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἐγκατεστάθη ὁ Ἑλληνικός Στρατός, ἀναλαβών τήν προάσπισιν τοῦ Κυπριακοῦ ἐδάφους, ἐκ τῶν προκλητικῶν ἀπειλῶν καί τῶν ἀπαραδέκτων ἀξιώσεων τοῦ μετέπειτα Τούρκου εἰσβολέως.

            Τότε τοποθετεῖται χρονολογικῶς ὁ ἐνεργός καί ἀξιέπαινος ῥόλος τοῦ σήμερον ἰδιαζόντως τιμωμένου κυρίου Κολλακίδου, ὁ ὁποῖος, κατ’ ἀνάθεσιν τοῦ τότε Διοικητοῦ τῆς Μονάδος, Ἀντισυνταγματάρχου Γεωργίου Κοντογιάννη, φίλου τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ Χαραλάμπους Πηλακούτα, τοῦ μοναδικοῦ Ἐπιτρόπου τότε, τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, ἀνέλαβεν μετ’ ἀπαραμίλλου ζήλου καί ἐπιμονῆς, ἰδίαις αὐτοῦ δαπάναις, ἀλλά καί συνεισφορᾷ καί ἑτέρων Κυπρίων ἐθελοντῶν, τήν δημιουργίαν παρά τήν Μονήν αὐτήν εὐπρεπῶν ἐγκαταστάσεων, διά τήν «ἀνθρωπίνην» τρόπον τινά διαβίωσιν τῶν ἀφιχθέντων Ἑλλήνων Καταδρομῶν καί τῶν Ἑλληνο-Κυπρίων, οἱ ὁποῖοι τότε ἐστρατεύοντο εἰς τήν Ἐθνικήν Φρουράν καί διέμενον εἰς αύτοσχέδια καί πρόχειρα καταλύματα.

            Ἡ ἀνιδιοτελής ὃμως, προσφορά τοῦ κ. Κολλακίδου, ἐμφορουμένου ὑπό ἀγνῶν πατριωτικῶν αἰσθημάτων, δέν περιωρίσθη μόνον εἰς τήν δημιουργίαν στρατιωτικῶν ἐγκαταστάσεων πέριξ τῆς Μονῆς, ἀλλά ἐπεξετάθη διά τῶν συλλεγέντων ὑλικῶν καί μαστόρων τοῦ Στρατοῦ εἰς τήν συντήρησιν χώρων αὐτῆς, εἰς τούς ὁποίους διέμενον ἀξιωματικοί καί τμήματα τῆς Μονάδος.

            Ἀξίζει ἐνταῦθα νά σημειωθῇ ὃτι, ἡ χρησιμοποίησις τῶν χώρων τῆς Μονῆς ὑπό τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων, εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα νά στοχοποιηθῇ ἡ Μονή, ἡ ὁποία καταληφθεῖσα ὑπό τῶν Τούρκων, ἀπετέλεσεν στρατιωτικήν βάσιν τῶν εἰσβολέων, οἱ ὁποῖοι, ἐβεβήλωσαν τήν Μονήν καί ἐλεηλάτησαν τά κειμήλιά της, ἀρνοῦνται δέ μέχρι σήμερον τήν ἀξίωσιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων νά σεβαστοῦν τόν θρησκευτικόν χαρακτῆρα τῆς Μονῆς καί τό ἰδιοκτησιακόν αὐτῆς καθεστώς. Εἰρήσθω ἐπίσης ἐν παρόδῳ ὃτι, ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων, ἐγνωσμένη διά τήν ἒκπαλαι Ἐθνικήν αὐτῆς συνείδησιν καί ἒμπρακτον βοήθειαν πρός τόν Ἑλληνισμόν, πέραν τῆς χορηγησάσης εὐλογίας καί ἀδείας ἳνα στρατοπεδεύσῃ εἰς τούς χώρους τῆς Μονῆς ἡ Β΄ Μοίρα καί ἀργότερον ἡ 32α Μοίρα Καταδρομῶν, φιλοξενεῖ ἀφιλοκερδῶς μέχρι σήμερον, εἰς τήν ἐναπομείνασαν μικράν κτηματικήν αὐτῆς ἒκτασιν, εἰς τό ἐλεύθερον ἒδαφος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἐν Καϊμακλίῳ, τό Φυλάκιον 306, ἐντός τοῦ ὁποίου λαμβάνει χώραν ἡ παροῦσα τελετή, τήν ἀντι-ἁρματικήν τάφρον καί ἂλλα ἁμυντικά ἒργα, συμβάλουσα μέ τάς πενιχράς αὐτῆς δυνατότητας, εἰς τό ἁμυντικόν πρόγραμμα τῆς χώρας, πρός προάσπισιν τῶν ἐδαφῶν καί τῶν κατοίκων αὐτῆς.

            Ὁ  ἀξιότιμος κ. Κωνσταντῖνος Κολλακίδης, συνιστῶν τό κεντρικόν πρόσωπον τῆς σημερινῆς εὐφροσύνου ἐκδηλώσεως, διά τάς προσενεχθείσας πολυτίμους ὑπηρεσίας αὐτοῦ πρός τήν Πατρίδα καί τήν Ἐκκλησίαν καί δή τήν Μονήν Χρυσοστόμου, τήν 12ην Μαΐου, 1965, ἒτυχεν ἐπαξίως τῆς ἀνωτέρας τιμητικῆς διακρίσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία ἀνηγόρευσεν αὐτόν «Σταυροφόρον τοῦ Τάγματος τῶν Ὀρθοδόξων Σταυροφόρων τοῦ Παναγίου Τάφου», ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυροῦ Βενεδίκτου, ὃστις ἀπένειμεν αὐτῷ τά διάσημα τοῦ παρασήμου καί ἐξέδωκεν τό ἀντίστοιχον ἐπιβραβευτήριον Γράμμα εἰς μαρτυρίαν διηνεκῆ.      

            Ἒχω λοιπόν καί ἐγώ σήμερον τήν εὐχαρίστησιν, ὃπως διαβιβάσω τάς εὐλογίας καί εὐχάς τοῦ νῦν Μακαριωτάτου ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου πρός τόν ἐντιμότατον κ. Κολλακίδην διά τόν ἂξιον ἒπαινον, τόν ὁποῖον ἀπολαμβάνει ἐκ μέρους τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς εἰς τήν ἐπίσημον ταύτην τελετήν καί μεταφέρω τήν ἐκτίμησιν αὐτοῦ, πρός τούς ἀξιοτίμους κυρίους, τούς σχόντας τήν εὐγενῆ ταύτην πρωτοβουλίαν τῆς τιμητικῆς ἐκδηλώσεως καί τέλος, ἐκφράζω καί τά ἡμέτερα ἐγκάρδια συγχαρητήρια, εὐχόμενος εἰς τόν κ. Κολλακίδην κάθε ἀγαθόν παρά Θεοῦ.

            Εὐχαριστῶ πολύ.

 

Λευκωσία, 10.11.20                                                                                                +Τ.Μ.Β.