Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

Ο ΒΟΣΤΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟΝ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ

 

unnamed 2

           Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, τήν Δευτέραν, 24ην τοῦ μηνός Αὐγούστου, 2020, μετέσχε τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Μιχαήλ Φρειδερίκου, προεξάρχοντος τοῦ Ἐπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου, ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Βαρβάρας, Καϊμακλίου, παρόντων τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Προέδρου τοῦ ΔΗΚΟ, τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Πολιτισμοῦ, Γεωργίας καί Φυσικῶν Πόρων, τοῦ Πρυτάνεως τοῦ Πανεπιστημίου FREDERIC μετά τῆς Συγκλήτου καί τῶν Καθηγητῶν καί ἂλλων ἐξεχουσῶν προσωπικοτήτων τῆς Κυπριακῆς Κοινωνίας.

            Ὁ Μητροπολίτης κ. Τιμόθεος, μετά τόν Πρύτανιν καί τόν ἐκπρόσωπον τοῦ Προέδρου, ἀπηύθυνεν ἐπικήδειον λόγον, ἐνῶ τέσσαρες ἐκ τῶν ὑποτρόφων φοιτητῶν, κατέθεσαν στέφανον ἀνθέων. Ἐπίσης ὑπέβαλεν τά συλλυπητήρια αὐτοῦ πρός τά μέλη τῆς οἰκογενείας Φρειδερίκου καί τόν Πρύτανιν. 

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΕΙΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ

            Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Κύπρῳ καί ἡ ταπεινότης μου, ἐκπροσωποῦσαι τό παλαίφατον Πατριαρχεῖον τῶν Ἱεροσολύμων καί τόν Προκαθήμενον αὐτῆς, Μακαριώτατον Πατριάρχην κ. κ. Θεόφιλον τόν Γ΄, συνέχεται ὑπό βαθυτάτης συγκινήσεως καί θλίψεως, ἐκ τῆς ἐκδημίας πρός τήν «ἀγήρω μακαριότητα», τοῦ κατά πάντα προσφιλοῦς, ἀξιοσεβάστου, εὐγενοῦς καί φιλανθρώπου, μακαριστοῦ κυροῦ Μιχαήλ Φρειδερίκου. Πιστεύοντες εἰς τήν αἰώνιον καί ἀτελεύτητον ζωήν, «ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός» καί ἔνθα πάντες καταντήσομεν καί ἐνδυναμούμενοι ἀπό τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ὅτι ἡμεῖς οἱ χριστιανοί δέν πρέπει νά λυπούμεθα καθώς καί οἱ λοιποί, «οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα», προσδοκῶμεν τήν κοινήν ἡμῶν Ἀνάστασιν καί τήν συνάντησιν μετά τῶν προαπελθόντων προσφιλῶν ἡμῶν προσώπων εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, διά τήν ὁποίαν ὀφείλομεν νά προετοιμάζωμεν ἑαυτούς εἰς τήν παροῦσαν ζωήν.

    είμνηστος κυρός Μιχαήλ, ς γνωσμένη και ξέχουσα προσωπικότης τς κυπριακς πολιτείας, πανθομολογουμένως κηδομένη πέρ τν Γραμμάτων καί τν πιστημν, μφορτο πό εγενν  ασθημάτων διά τήν ν γένει παιδείαν τν νέων, ο ποοι ποτελον τό μέλλον τς κοινωνίας καί ς μβληματική καί ποδειγματική μορφή ες τόν χρον τς παιδείαςμεταξύ τν λλων ξιεπαίνων κοινωνικν, διοργανωτικν καί κπαιδευτικν αὐτοῦ δραστηριοτήτων καί προτοβουλιν, διά τήν διεύρυνσιν τν τομέων το πατο δρυθέντος Πανεπιστημίου, το ποίου φήμη ξηπλώθη καί πέραν τν ρίων τς Μεγαλονήσου, γκολπώθη μετά περισσς κατανοήσεως καί γενναιοδωρίας πρότασιν τς ξαρχίας το Παναγίου Τάφου ν Κύπρ, διά παροχήν ποτροφιν, ες φερέλπιδας ρθοδόξους νέους, πόρους καί ρίστους, προερχομένους  κ τν χωρν τς κκλησιαστικς δικαιοδοσίας το λληνορθοδόξου Πατριαρχείου εροσολύμων, διά νά σπουδάσουν ες τό γκριτον Πανεπιστήμιον Frederick. Οτως, μακαριστός κυρός Μιχαήλ, δέν εηργέτησεν μόνον τήν κυπριακήν κοινωνίαν, λλά καί τάς χειμαζομένας ραβοφώνους χριστιανικάς κοινότητας  ες τήν γίαν Γν, νθα γωνίζονται νά πιβιώσουν ες τήν γν τν πατέρων των, ν μέσ ποικίλων θρησκευτικν καί πολιτικν ντιξοοτήτων, μβολιάζοντας ες ατάς νέους κατηρτισμένους μέ πανεπιστημιακήν μόρφωσιν, ο ποοι θά  στελεχώσουν τίς τοπικές κοινωνίες.

ρισμένοι κ τν προαναφερθέντων ρθοδόξων ραβοφώνων νέων καί νεανίδων, φοιτούντων κατά τό τρέχον διάστημα ες τό Πανεπιστήμιον Φρέντερικ, παρίστανται ξιοχρέως ες τήν ξόδιον κολουθίαν ατο, ποδίδοντες τήν φειλομένην τιμήν καί τό σέβας πρός τόν σεπτόν νεκρόν, διά τήν μεγαλόψυχον καί πολύτιμον προσφοράν ατο, τήν ποίαν συνεχίζουν εγενς ο ξιοι διάδοχοι ατο ες τήν Διεύθυνσιν το Πανεπιστημίου, τούς ποίους καί τήν στιγμήν ταύτην γκαρδίως εχαριστ.

             Καταθέτοντες, λοιπόν, ς λάχιστον δεγμα σεβασμο, τιμς καί εγνωμοσύνης πρός τήν περισπούδαστον προσωπικότητα το κλιπόντος κυρο Μιχαήλ Φρειδερίκου, τοτον τόν στέφανον τν νθέων παρά τήν σορόν ατο, κ προσώπου το Μακαριωτάτου Πατριάρχου εροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου το Γ΄, τς γιωτάτης Μητρός πασσν τν κκλησιν, τς ν Κύπρ ξαρχίας το Παναγίου Τάφου καί τς ταπεινότητός μου, δεόμεθα λιπαρς καί διαπύρως το Κυρίου μν, ξουσιαστο τν ζώντων καί τν νεκρν, πως ναπαύσ τήν μακαρίαν ψυχήν το πεφιλημένου νεκρο μετά τν δικαίων ες τήν οράνιον Βασιλείαν Του

            Συμπαθς καί κατά χρέος, διαβιβάζω πρός τούς τεθλιμμένους οκείους ατο καί επαιδεύτους συνεργάτας ες τήν Πανεπιστημιακήν Κοινότητα, τό λόθερμα καί ελικριν συλλυπητήρια μν καί τήν εχήν πως, Κύριος, παραμυθίσ ατούς ες τό πένθος καί τήν πώλειαν τοιούτου ποδηγέτου καί νισχύσ τάς προσπαθείας ατν στε νά συνεχίσουν πιτυχς καί νά παυξήσουν τό μεγαλεπίβολον κπαιδευτικόν ραμα, τό ποον λήστου μνήμης πρωτοπόρος συνέλαβεν καί πραγματοποίησεν.

μνήμη ατο νά εναι αωνία!

 unnamed

unnamed 3

34