Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, 2020.

 


            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5)

            Κατά τόν μήνα Ἰούλιον τοῦ ἒτους 2020, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συνεπικουρούντων τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου Χρίστου:

1, Τετάρτην, ἐδέχθη τήν οἰκογένειαν τοῦ κ. Alexander Voskresenski.

2, Πέμπτην, συνεσκέφθη μετά τῶν κ.κ. Μίκυ καί Μαρίνου Ἰορδάνου διά τήν ἀξιοποίησιν τοῦ συνεταιρικοῦ κτηρίου, εἰς Ἃγιον Σίλαν.

3, Παρασκευήν, ἐδέχθη α) τό ζεῦγος Ἑλένης καί Ἀνδρέου Ζένιου, ὃπερ καί συνεχάρη ἐπί τῇ 62ᾳ ἐπετείῳ τοῦ γάμου αὐτῶν καί β) τόν κ. Πέτρον Σολωμοῦ, Σύμβουλον Πολιτιστικῶν θεμάτων καί Δημοσίων Σχέσεων τῆς Ἐξαρχίας.

Τό ἑσπέρας, ἐδέχθη τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην π. Νεκτάριον Κωτσάκην, Καθηγούμενον τῆς ἱερᾶς Μονῆς Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Ὀμπλοῦ, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Οἰκονόμου Παναγιώτου Τσαγγάρη.

4, Σάββατον, ἐδέχθη τήν ὁμάδα τῶν ἀλλοδαπῶν φοιτητῶν εἰς τήν Ἐξαρχίαν. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ αὐτόθι.

5, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Κωνσταντίνου, ἐν Ὀρμηδείᾳ, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν. Πρό τῆς ἀπολύσεως, ἐτέλεσεν τό Μνημόσυνον τῶν Ἐθνομαρτύρων Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ, τῶν τεσσάρων Μητροπολιτῶν καί πάντων τῶν ὑπό τῶν Τούρκων ἀναιρεθέντων κληρικῶν καί λαϊκῶν τήν 9ην Ἰουλίου, 1821 καί τοῦ πεσόντος ἐν ὣρᾳ καθήκοντος Παναγιώτου Θεοφίλου.

8, Τετάρτην, συμπροσηυχήθη εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, Μετοχίου τῆς Μονῆς Κύκκου, ἐν Λευκωσίᾳ, λειτουργοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου καί παρεκάθησεν εἰς τό πρόγευμα.

9, Πέμπτην, ἐδέχθη τούς 1) κ. Μιχαήλ Χαπελῆν, 2) τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Δημήτριον Σταματάκην, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί 3) τόν Ἐργολάβον κ. Χάρην.

11, Σάββατον, ἐδέχθη τήν ὁμάδα τῶν ἀλλοδαπῶν φοιτητῶν εἰς τήν Ἐξαρχίαν. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ αὐτόθι.

12, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, εἰς τό ὁμώνυμον χωρίον τῆς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ὡμίλησεν. Ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσεν τόν Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Χρίστου Κυπριανοῦ, πατρός τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου Παναρέτου καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν γεῦμα.

13, Δευτέραν, ἐπεσκέφθη ῤοιμοτυπικῶς τόν ἐκπρόσωπον τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Κύπρον, π. Πολύκαρπον El- Samueili.

Μετέσχεν τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς μετά τοῦ Δημοσιογράφου κ. Νικήτα Κυριάκου, εἰς τόν Ἀντέννα Κύπρου, διά τό θέμα τῆς μετατροπῆς χρήσεως τῆς Ἁγίας Σοφίας, εἰς Μουσουλμανικόν τέμενος. Παρέστη συγχοροστατῶν καί συμπροσευχόμενος εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Σάββα Λευκωσίας, κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νιτρίας κ. Νικοδήμου. Ἐπεσκέφθη τόν πρωτοπρ. π. Θεόδωρον Γρηγορίου.

14, Τρίτην, παρεκάθησεν εἰς τό ἑόρτιον γεῦμα τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Θεοφι-λεστάτου Ἐπισκόπου Νιτρίας κ. Νικοδήμου, εἰς τόν ἑστιατόριον «Γεύσασθαι».

16, Πέμπτην, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Μαρίνης, τῆς Κοινότητος Ἑπταγώνια, Ἐπαρχίας Λεμεσοῦ καί ἐκήρυξεν. Παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν δεῖπνον.

17, Παρασκευήν, προεξῆρξε τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν ὡς ἂνω Ναόν, συλλειτουργοῦντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου καί ὡσαύτως ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον. Ἐπεστάτησεν τάς ἐργασίας τοῦ ἀνεγειρομένου Ἐμπορικοῦ κέντρου εἰς Ἃγιον Σίλαν. Συνήντησεν ἐνδιαφερομένους ἐνοικιαστάς διά τά κτήματα τῆς Ἐξαρχίας εἰς Σκαρίνου καί Χοιροκοιτίαν, κ. Ἀβραάμ Γαβριήλ.

18, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας ἀραβιστί, ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἀνδρέου Ἂουαδ καί παρέθεσεν τό καθιερωμένον ἐν τοῖς Σάββασιν γεῦμα εἰς τούς φοιτητάς, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησεν ὁ λειτουργός ἱερεύς καί ἡ πρεσβυτέρα αὐτοῦ.

Ἐπεσκέφθη τήν ἀσθενοῦσαν Κυριακήν Στυλιανοῦ, εἰς τήν οἰκίαν της καί ἐτέλεσεν τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ.

Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ αὐτόθι.

19, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τόν Ὂρθρον, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ, αὐτόθι.

20, Δευτέραν, συμπροσηυχήθη κατά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ, αὐτόθι.

21, Τρίτην, ἐπεσκέφθη τήν Δημαρχίαν Ἀραδίππου καί ἒσχεν συνάντησιν μετά τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Τμήματος Οἰκονομικῶν τοῦ Δήμου, κ. Τάσου Ἀναστασίου, μετά τοῦ ὁποίου συνεζήτησεν θέματα, ἀφορῶντα εἰς τήν  Ἐξαρχίαν. Ἐπεσκέφθη τήν παραγωγικήν μονάδα Μανιταριῶν MICOREX, εἰς τήν Βιομηχανικήν ζώνην Ἀραδίππου, ἒνθα ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ ἰδοκτήτου τῆς Ἑταιρείας κ. Κωνσταντίνου Οἰκονόμου εἰς τάς ἐγκαταστάσεις αὐτῆς.

22, Τετάρτην, ὑπέγραψεν εἰς τήν Ἐξαρχίαν συμβόλαιον ἐνοικιάσεως, τοῦ συνεταιρικοῦ κτηρίου εἰς τήν περιοχήν Ἃγιος Σίλας τοῦ Δήμου Ὓψωνος καί παρέθεσεν γεῦμα εἰς τούς συμβαλλομένους.

23, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν Πρωθιερέα π. Pavel Poliaev, ἐφημέριον τῆς ἐν Λεμεσῷ Ρωσοφώνου Κοινότητος, συνοδεύοντα τόν κατά σάρκα ἀδελφόν αὐτοῦ Πρωθιερέα π. Michail Poliaev, ἐφημέριον τῆς ἐν Napoli Ἰταλίας Ρωσοφώνου Κοινότητος καί ηὐλόγησεν τάς οἰκογενείας αὐτῶν.

Ηὐλόγησεν τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν Fadi Nasser καί Jasmin Abuqatam, νυμφευθέντων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

24, Παρασκευήν, ἒδωσε συνέντευξιν εἰς τόν δημοσιογράφον κ. Νικήταν Κυριακοῦ, διά τό θέμα τῆς μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας εἰς Τέμενος καί ἐδέχθη τόν ἐργολάβον κ. Χαράλαμπον Λυσιώτην, δι’ ἐργασίας τῆς Ἐξαρχίας.

25, Σάββατον, ἀπέστειλεν συγχαρητήριον εἰς τό ζεῦγος εὐεργετῶν Igor καί Tatiana Altushkin, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν γάμων.

Ηὐλόγησεν τό Βάπτισμα τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Βασιλείου Κεσώβ καί Νίνης Κεσίδου, ὀνοματοδοθέντος Ἀλέξιος, τοῦ Μυστηρίου τελεσθέντος ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἐξαρχίας, ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου Χρίστου. Ἐπεστάτησεν τάς ἐργασίας ἀνακαινίσεως τῶν διαμερισμάτων εἰς παραλίαν Πύλας.

Ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῆς Κοινότητος Ἐργατῶν.

26, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Θεράποντος, εἰς Λυθροδόντα καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν. Εἰς τό «Κοινωνικόν» ὡμίλησεν ἐπί τοῦ θέματος τῆς περικοπῆς τοῦ εὐαγγελίου καί ἐτέλεσεν τά 40νθήμερα Μνημόσυνα Εἰρήνης Καραντζᾶ καί Βαρνάβα Κούβαρου.

27, Δευτέραν, ἐδέχθη τήν πρωΐαν 1) ἀξιωματούχους τῆς Ρωσικῆς Πρεσβείας καί 2) τόν κ. Πέτρον Σολωμοῦ. Ἒσχεν συνάντησιν εἰς τήν αἲθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, παρουσίᾳ τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Θεοδώρου Γρηγορίου, μετά τῶν κ. Ἀνδρούλας Κκαΐλη καί κ. Δημητρίου Μελῆ, διά τό κτῆμα τῶν Λυμπίων.

29, Τετάρτην, ἐχοροστάτησεν ὑπαιθρίως κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, τελεσθέντος παρά τά ἐρείπια τῆς πάλαί ποτε Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σίλα, Μετοχίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί ἐκήρυξεν εἰς τούς προσελθόντας προσκυνητάς. Παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, προσκεκλημμένος τῆς οἰκογενείας Λ. Λαζάρου καί Κλ. Ἓλληνα.

30, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν κ. Χρῆστον Σοφοκλέους. Συνεσκέφθη μετά τοῦ κ. Μίκυ Ἰορδάνου καί τοῦ ἐργολάβου κ. Ν. Παπᾶ διά τό ἐμπορικόν κτήριον Ἁγίου Σίλα. Παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον βαπτίσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ ζεύγους Gradinariou, εἰς τό κέντρον «Προσήλιον».