Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ, 2019.

 

          «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5)

            Κατά τόν μήνα Ἰούνιον, τοῦ ἒτους 2019, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων, τοῦ καί Ἐξάρχου, ὁ ὁποῖος:

 

1, Σάββατον, ἐδέχθη τόν ρῶσον Πρωτοπρεσβ. π. Gennadij Antonov, τήν κ. Svetlana Mardapitta καί τόν σύζυγον αὐτῆς Chrys Mardapitta.

Προέπεμψεν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἐλαιωνιτίσσης, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μαρίου, εἰς τόν Λυθροδόντα, πρός προσκύνησιν τῶν πιστῶν.

‘Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος, ἐπί τό τέκνον τοῦ ζεύγους Παυλίνας καί Μαρίου Σολωμοῦ, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας τῆς Μακεδονιτίσσης, λαβόν τό ὂνομα Πέτρος καί παρεκάθησεν ἐν συνεχείᾳ εἰς τό παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα εἰς τόν χῶρον «Φάρος», Καϊμακλίου.

Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ γάμου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, εἰς τήν κώμην Ἐρήμη, τῶν Χρίστου Κάττου καί Ἠλιάνας Σωκράτους καί ηὐλόγησεν τά στέφανα αὐτῶν καί ἀκολούθως ηὐλόγησεν τό γαμήλιον αὐτῶν δεῖπνον, δοθέν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ κ. Κώστα Σωκράτους.

2, Κυριακήν, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μαρίου, εἰς τόν Λυθροδόντα καί ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον.

3, Δευτέραν, προέπεμψεν εἰς τό ἀεροδρόμιον, τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἐλαιωνιτίσσης μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Χαραλάμπους, ἀεροπορικῶς, εἰς τήν Ἑλλάδα.

Παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν τῆς Πρεσβείας τῆς Ἰταλίας, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ.

5, Τετάρτην, ἐδέχθη τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου. Ἐδέχθη τόν Οὐκρανόν ἐπιχειρηματίαν κ. Sergei Ἐχοροστάτησεν  εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἠγήθη τῆς λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος ἀνά τινας ὁδούς, τῆς ἐντός τῶν τειχῶν Λευκωσίας.

Ἐδεξιώθη τούς πανηγυριστάς εἰς τήν Τράπεζαν τῆς Ἐξαρχίας.

6, Πέμπτην, συνελειτούργησεν τῷ Πανιερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Κηρυνείας κ. Χρυσοστόμῳ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀναλήψεως, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον καί ἡγήθη τῆς πέριξ τοῦ Ναοῦ Λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος.

Ἐδεξιώθη τούς πανηγυριστάς εἰς τήν Τράπεζαν τῆς Ἐξαρχίας.

Παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν τῆς Πρεσβείας τῶν Η.Π.Α. ἐπί τῇ 243ῃ ἐπετείῳ τῆς Ἀνεξαρτησίας αὐτῶν.

7, Παρασκευήν, παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν τῆς Ρωσικῆς Πρεσβείας, ἐπεὐκαιρίᾳ τῆς Ἐθνικῆς ἑορτῆς.

8, Σάββατον, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Μαρίου, εἰς τόν Λυθροδόντα καί ἐκήρυξεν.

9, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν αὐτόθι εἰς τόν Ὂρθρον καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν. Παρέστη εἰς τήν βάπτισιν τῆς θυγατρός τῶν Μαργαρίτας καί Μαρίου Παύλου, τελεσθεῖσαν εἰς τήν Ἐξαρχίαν, ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπ. π. Νικολάου Ἀρέστη, εἰς τήν ὁποίαν ἐδόθη τό ὂνομα Ἀνδριάνα.

10, Δευτέραν, ἐδέχθη 1) τάς κ. Ἑλένην Ζένιου καί Τασούλαν Ἱερείδου καί 2) τόν Κοινοτάρχην τοῦ Βουνοῦ, κ. Γεώργιον Γιαννακοῦ.

Συνεχοροστάτησε μετά τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, τήν παραμονήν τῶν ὀνομαστηρίων αὐτοῦ, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελιστρίας, Δαλίου.

11, Τρίτην, παρεκάθησεν εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν.

Περεκάθησεν εἰς τό ἑόρτιον δεῖπνον, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ ἑορτῇ τοῦ Ἱερομον. Βαρνάβα, συνεργάτου τῆς Ἐξαρχίας.

12, Τετάρτην, ἐδέχθη τόν π. Δημήτριον Παπαντωνίου καί συνειργάσθη μετά τοῦ Θεοφιλεστ. Ἐπισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου. Ἐχαιρέτησεν ὁμάδα προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱσπανίας, ἐπισκεφθεῖσαν τήν Ἐξαρχίαν. Ἐπεσκέφθη τόν ἀσθενοῦντα Βοηθόν Ἀρχηγόν Ἀστυνομίας, κ. Δημήτριον Δημητρίου.

13, Πέμπτην, συμπροσυηχήθη εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Τριφυλλίου, Ἐπισκόπου Λήδρας,

καθ’ ἣν ἂγει τά ὀνομαστήριά του, ὁ Ἀρχιμ. Τριφύλλιος,  Ἰδιαίτερος τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου. Παρεκάθησεν εἰς τό ὑπ’ αὐτοῦ παρατεθέν γεῦμα.

Ἐδέχθη τήν οἰκογένειαν Rami Samawi, ἐκ Mafraq Ἰορδανίας.

14, Παρασκευήν, ἐδέχθη εἰς συνεργασίαν τόν κ. Πέτρον Σολωμοῦ καί τό ἑσπέρας, ἐτέλεσεν τρισάγιον εἰς τό μνῆμα Ἀντωνίου Ἱερείδη, ἐνῶ εἰς τήν Ἐξαρχίαν, ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικόλαος Ἀρέστη, ἐτέλεσεν τόν Ἑσπερινόν καί τά Μνημόσυνα τῶν Ψυχῶν.

15, Σάββατον τῶν Ψυχῶν, συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ὡς καί εἰς τόν Ἑσπερινόν.

16, Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, ἐλειτούργησεν εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἐχοροστάτησεν κατά τόν ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀνέγνωσε τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας.

Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν Εὐαγγέλου Γιάγκου καί τῆς Βαλεντίνας Σίκκη, εἰς τόν Ἱερόν Ναός Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀραδίππου.

17, Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τῆς ὁμωνύμου γυναικείας Μονῆς, Ὀρούντης, κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας, τελεσθείσης ὑπό τοῦ Πανιερωτ. Μητροπ. Μόρφου κ. Νεοφύτου καί ἒλαβεν μέρος εἰς τήν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ καί τήν τελετήν θεμελιώσεως τοῦ ἀναγερθησομένου Ναοῦ, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου, αὐτόσε. Παρεκάθησεν εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα, δοθέν ὑπό τῆς Καθηγουμένης Μοναχῆς Ίουστίνης εἰς τήν τράπεζαν τῆς Μονῆς.

19, Τετάρτην, ἐδέχθη τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. Χαρίτονα, Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον εἰς Goma (Kongo), τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Μιχαήλ Πηγασίου.

20, Πέμπτην, παρεκάθησεν εἰς γεῦμα ἐργασίας, μετά τοῦ κ. Χριστοδούλου Ἓλληνος, ἐπί παρουσίᾳ τοῦ τοῦ νομικοῦ συμβούλου κ. Νικολάου

καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Παλαιστίνης κ. Gabriel Taweel.

Παρευρέθη τό ἑσπέρας, εἰς τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν Ἱεροσπουδαστῶν τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς «Ἀπόστολος Βαρνάβας» καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν δεῖπνον.

21, Παρασκευήν, ἐδέχθη τήν Καθηγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου, Ὀρούντης, Μοναχήν Ἰουστίνην, μετά τῆς συνοδείας αὐτῆς καί τόν Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἰάκωβον, καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Λαμπαδιστή, Καλοπαναγιώτη.

Παρευρέθη εἰς τήν πρώτην τελετήν ἀποφοιτήσεως τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.

22, Σάββατον, ἐδέχθη τόν ἐξ Ἑλλάδος κ. Δημήτριον Παπαηλία, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων. Παρέστη εἰς τήν βάπτισιν τῆς Ἀριάδνης, θυγατρός τῶν Christofer καί Naya Veti, τελεσθεῖσαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί συμπροσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν, αὐτόσε.

23, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἐκήρυξεν. Ἐδέχθη 1) ὁμάδα ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἐκ Λιβάνου καί 2) ὁδοιπόρον προσκυνητήν ἐκ Γερμανίας δρα Bernd Scherer. Ἀνεχώρησεν διά τήν Βέροιαν, προσκεκλημένος τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος. Ηὐλόγησεν τήν τέλεσιν γάμου τοῦ ζεύγους Γεωργίας Γεωργίου καί Ἰωάννου Λόη, ἱερουργηθέντος εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη.

24, Δευτέραν, συνηντήθη μετά τοῦ Σεβασμιωτ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, ἐκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εἰς τούς ἑορτασμούς τῶν «Παυλείων». Ἐπαρουσίασεν εἰσήγησιν εἰς τήν ἡμερίδα τῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, μέ τῖτλον «Ἀρχιμανδρίτης Θεοδόσιος, ὁ Γέροντας τῆς Βηθανίας». Ἀνεχώρησεν ἐκ Θεσσαλονίκης διά Ἰστανμπούλ.

25, Τρίτην, ἀνεχώρησεν ἐνωρίς τήν πρωΐαν διά Κίεβον, ἒνθα ἒλαβεν μέρος εἰς τό Ἀρχιερατικόν Διορθόδοξον Συλλείτουργον, ἐν τῇ Ἱερᾷ Λαύρᾳ τῶν Σπηλαίων αὐτόσε, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Μητροπολ. Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ὀνουφρίου, ἒγοντος τήν ὀνομαστικήν αὐτοῦ ἑορτήν καί 75ετίαν γενεθλίων. Προσεφώνησεν, εὐχηθείς τά δέοντα εἰς τόν Μητροπολίτην κ. Ὀνούφριον. Παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τήν Λαύραν καί τό ἑσπέρας εἰς τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐπαύλει αὐτοῦ, εἰς «Θεοφάνεια».

26, Τετάρτην, ἐπαρουσίασεν εἰσήγησιν εἰς τήν Πνευματικήν Ἀκαδημίαν τοῦ Κιέβου, μέ θέμα, «Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων-Μήτηρ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν καί ὁ ρόλος αὐτῆς εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν». Μετέσχεν ψυχαγωγικῆς ἐκδρομῆς, μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων Καρθαγένης κ. Μελετίου (Πατριαρχεῖον  Ἀλεξανδρείας) καί Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου (Ἐκκλησία Κύπρου) καί ἂλλων ἀρχιερέων τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας. Συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Βασιλιέβσκυ κ. Νικολάου, ἐπεσκέφθη τήν γυναικεῖαν ἱεράν Μονήν Κόρετς, ἒνθα ἀσκοῦνται περί τάς 50 Μοναχάς, ὑπό τήν Καθηγουμένην Μοναχήν Ραφαήλαν καί ἀκολούθως τήν ἱεράν Λαύραν τοῦ Ποτσάεβο, ἒνθα ἐπεφυλάχθη θερμή ὑποδοχή ὑπό τοῦ Καθηγουμένου αὐτῆς Σεβασμιωτ. Μητροπολίτου κ. Βλαδιμήρου καί τῆς περί αὐτόν πολυμελοῦς Ἀδελφότητος. Ἐνημερώθη διά τήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἲσσα Μοῦσλεχ, μεθ’ ὁμάδος διδασκάλων τῆς πατριαρχικῆς Σχολῆς Beit Sahour.

27, Πέμπτην, προεξῆρξεν πολυαρχιερατικοῦ συλλειτούργου εἰς τήν Λαύραν, ἀπηύθυνεν παραινετικόν λόγον εἰς τούς ἀδελφούς καί τούς πολυπληθεῖς προσκυνητάς καί μετέφερεν εἰς αὐτούς τήν εὐλογίαν τῶν Ἁγίων Τόπων. Ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ Καθηγουμένου κ. Βλαδιμήρου εἰς τόν νέον παμμεγέθη Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί ἐπεσκέφθησαν τήν Βιβλιοθήκην, τό Κοιμητήριον τῶν ἀδελφῶν καί τήν ἱεράν Σκήτην τῆς Λαύρας, εἰς τήν ὁποίαν διαβιοῦν πέραν τῶν 60 Μοναχῶν, ὑπό τόν Καθηγούμενον Ἀρχιμανδρ. π. Παφνούτιον. Ἀκολούθως συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Τερνουπόλεως καί Κρεμενίνσκυ κ. Σεργίου, ἐπεσκέφθη τήν γυναικεῖαν ἱεράν Μονήν Κρεμενιένσκυ, εἰς τήν ὁποίαν διαβιοῦν περί τάς 70 Μοναχάς ὑπό τήν Καθηγουμένην Μοναχήν Μαριονίλλαν. Ἐπέστρεψεν εἰς Κίεβον, ἒνθεν τήν

28, Παρασκευήν, ἀνεχώρησεν διά Κύπρον. Συμπροσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

29, Σάββατον, συμπροσηυχήθη αὐτόσε κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί τήν θείαν Λειτουργίαν. Ἐδέχθη τούς νέους Εὐανθίαν Ρούσσου καί Κρίστι Θεοδώρου. Ηὐλόγησεν τά στέφανα τῶν νέων Κυριάκου Θεοδοσίου καί Ἑλένης Στυλιανοῦ, εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, εἰς Λαπάτσα, Λευκωσίας.

30, Κυριακήν, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

Συνηντήθη εἰς τήν Λάρνακαν μετά τῆς ὁμάδος τῶν Διδασκόντων εἰς τό Ὀρθόδοξον Σχολεῖον τῆς πόλεως Μπέϊτ-Σαχούρ, συνοδευομένων ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Ἲσσα Μοῦσλεχ.