Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ, 2019.

 

IMG 20190519_101723

            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ.Β 1:5)

            Κατά τόν μήνα Μάϊον, τοῦ ἒτους 2019, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων, τοῦ καί Ἐξάρχου, ὁ ὁποῖος τήν

1, Τετάρτην, ἒλαβεν μέρος εἰς τό ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί πάντων τῶν ἐν Ρωσίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων. Τό ἑσπέρας, παρηκολούθησεν τήν αὐτόσε διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 3ῃ ἐπετείῳ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ καί τήν μουσικήν τοιαύτην, κατά τήν ὁποίαν ἀπενεμήθησαν εἰς τήν πρώτην κυρίαν, Ἂντρυ Ἀναστασιάδου, τιμητικαί διακρίσεις, παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί εἶτα παρεκάθησεν μετά τῶν ἐπισήμων εἰς Δεῖπνον, αὐτόσε.

2, Πέμπτην, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου, Μέσα Ποταμοῦ καί τό ἑσπέρας, συμπροσυηχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

3, Παρασκευήν, συμπροσηυχήθη κατά τήν θ. Λειτουργίαν, εἰς τό Ἱερόν Βῆμα.

Ἐπεσκέφθη μετά τῶν φοιτητῶν τῆς Ἐξαρχίας, τό κτῆμα τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νεκταρίου, εἰς Λυθροδόντα καί παρεκάθησεν εἰς τό δοθέν γεῦμα αὐτόσε.

4, Σάββατον, συνεώρτασε τό Πάσχα μετά φοιτητῶν, εἰς τήν οἰκίαν Ζένιου. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

Ἐδέχθη τόν Ἁγιογράφον κ. Ν. Τσιόρταν, μετά τῆς συζύγου.

5, Κυριακήν, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξεν ρωσιστί, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Σεμιστρέλναγια, εἰς τό Ἀλεθρικόν.

8, Τετάρτην, ἐπιστρέψας ἐξ Ἀθηνῶν, προέστη τῆς Ἀρτοκλασίας κατά τήν Ἀγρυπνίαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Μαρίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ. Χριστοφόρου.

9, Πέμπτην, ἐπεσκέφθη τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Καρπασίας καί συνεχάρη αὐτῷ, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.

Ἐδέχθη τό ζεῦγος Καλοπετρίδη καί συνεζήτησε θέματα, ἀφορῶντα εἰς τά προγράμματα τοῦ ΜΚΟ, «Παναγία τῶν Παθῶν».

Συνηντήθη μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἀντίπα, τοῦ ἱεροῦ Κελλίου Ἁγίων Ἰωακείμ καί Ἂννης, Ἁγίου Ὂρους.

Παρέστη εἰς τό παρατεθέν Τέϊον, τό ὁποῖον προσέφερεν τό Φιλανθρωπικόν Σωματεῖον Ἁγ. Νικολάου, Λυκαβητοῦ καί ἐχαιρέτησεν τήν ἐκδήλωσιν.

11, Σάββατον, παρέστη εἰς τήν ἐκδήλωσιν μνήμης τῆς Νίκης τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων κατά τοῦ Φασισμοῦ, τήν ὁποίαν διωργάνωσεν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς καί ἀπένειμεν μετά τοῦ Πανιερωτάτου κ. Ἠσαΐου καί οἰκείου ποιμενάρχου, τά διπλώματα τῶν βραβείων εἰς τούς ἐν ζωῇ βετεράνους τοῦ Πολέμου, ὡς καί εἰς τούς ἀπογόνους τῶν κεκοιμημένων.

Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Γάμου ἐπί τούς νεονύμφους Κωνσταντῖνον Ἀνδρονίκου καί Σωτηρίαν Παναγίδη, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Μετόχιον τοῦ Κύκκου, ἐν Λευκωσίᾳ καί ἀκολούθως, ἐπί τούς νεονύμφους Χρυσοβαλάντην Ἀνδρέου καί Ἑλένην Ἰακώβου, εἰς τόν παλαιόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ὁσίου Θεράποντος, εἰς τόν Λυθροδόντα.

Παρηκολούθησεν τήν διάλεξιν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Κωνσταντίνου Κωστάκη, Ἐπικούρου Καθηγητοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, Πανεπιστημίου Νεάπολις, μέ θέμα: «Ἑλληνική Χειρόγραφη παράδοση, Παράγοντες καί δυναμική στήν ἱστορική της πορεία», δοθεῖσαν εἰς τήν αἲθουσαν τῆς Βιβλιοθήκης τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.

12, Κυριακήν, ἐλειτούργησεν καί ἐκήρυξεν εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

13, Δευτέραν, ἐδέχθη τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ταξιάρχου, κ. Πανίκου Παναγίδη.

Ἐπεθεώρησεν τάς ἐργασίας ἀναβαθμίσεως τῶν διαμερισμάτων εἰς Πύλαν.

14, Τρίτην, ἐδέχθη εἰς τήν Ἐξαρχίαν, 1) τόν ἐφημέριον Πλατανάσσης, Πρεσβύτερον π. Γεώργιον Κούρην, 2) τόν Μοναχόν Κασσιανόν, τῆς Μονῆς Δοχειαρίου καί ἐτέλεσεν τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ μακαριστοῦ Ἀνδρέου Κύρρη, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου, Λακατάμειας.

16, Πέμπτην, παρεχώρησεν εἰς τό Πρόγραμμα τοῦ Δρος Κλείτου Ἰωαννίδου, εἰς τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν ΡΙΚ, συνέντευξιν περί τῶν Ἁγίων Τόπων.

Ἐνεφανίσθη εἰς τό μεσημβρινόν Τηλεοπτικόν Πρόγραμμα ΑΝΤΕΝΝΑ μετά τοῦ αἰδεσιμ. π. Μαρίου Κολλένου καί τοῦ Δημοσιογράφου κ. Νικήτα Κυριακοῦ, ἒνθα ἐνημέρωσεν διά τήν ἂφιξιν εἰς τήν Λευκωσίαν τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Ἐλαιωνιτίσσης καί τά περί αὐτῆς.

Ἀργα τήν νύκτα, ὑπεδέχθη τήν Ἱεράν ταύτην Εἰκόνα εἰς τήν Ἐξαρχίαν, τήν ὁποίαν ἐσυνώδευεν ἐξ  Ἱεροσολύμων, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδ. π. Χαράλαμπος Βαρβαγιάννης.

17, Παρασκευήν, ἐδέχθη ὁμάδα ὀρθοδόξων πιστῶν, ἐκ Πολωνίας.

Ἀκολούθως συνώδευσεν τήν Ἱεράν Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἐλαιωνιτίσσης, εἰς τήν ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Ἰδαλίου, ἒνθα ἐπεφυλάχθη ὑποδοχή, ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, κληρικῶν καί πιστῶν καί παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τόν ἐπακολουθήσαντα Ἑσπερινόν. Παρέστη εἰς τήν 60ήν ἐπέτειον γάμου τοῦ ζεύγους Ἀθηνούλας καί Μίκυ Ἰορδάνου.

18, Σάββατον, ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Τύχωνος, τοῦ ὁμωνύμου χωρίου τῆς Ἐπαρχίας Λεμεσοῦ, τό Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος, ἐπί τό τέκνον τοῦ ζεύγους Μιχαήλ καί Ἒλλης Στεφάνου, εἰς τό ὁποῖον ἐδόθη τό ὂνομα Νικόλαος. Παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, δοθέν ὑπό τῶν γονέων τοῦ νεοφωτίστου, εἰς τό Ξενοδοχεῖον Four Seasons, ἐν Λεμεσῷ.

19, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Λακατάμειας καί ἐλειτούργησεν μετά τοῦ Σεβασ. Ἀρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου. Μετά τό πέρας τῆς Λειτουργίας, ἐτέλεσεν τό Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Ἀνδρέου Κύρρη, πατρός τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀναστασίου καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ἐπί τούτῳ γεῦμα.

20, Δευτέραν, ἐσχολίασε τήν ἂφιξιν τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἐλαιωνιτίσσης, εἰς τήν ἐκπομπήν «Πρωτοσέλιδο», τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Sigma Tv, προσκεκλημένος τοῦ Δημοσιογράφου κ. Ἀνδρέου Δημητροπούλου.

Τό ἑσπέρας, ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Ἰδαλίου, ἒνθα καί ἐκήρυξεν. Παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς δεῖπνον.

21, Τρίτην, ἐχοροστάτησεν κατά τόν Ὂρθρον, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τῶν  Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Τσερίου, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, ἐκήρυξεν καί ἡγήθη τῆς Λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων, πέριξ τοῦ Ναοῦ.

Ἐδέχθη τόν κ. Tarek Aldugom, Συντονιστήν τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῆς πνευματικῆς Νεολαίας, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς, Ἀμμάν, Ἰορδανίας.

Ἒψαλεν κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, εἰς τόν Ναόν Ἐξαρχίας.

22, Τετάρτην, ἐδέχθη τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐξοχωτάτου Ἐπιτρόπου Προεδρίας καί Ἀνθρωπιστικῶν θεμάτων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Φωτίου Φωτίου, συνοδευομένου ὑπό τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, μετά τοῦ ὁποίου συνεσκέφθη ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς τόν ἐν Διασπορᾷ Ἑλληνισμόν καί εἰς ζωτικά τοιαῦτα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. 

Ἐδέχθη τό ἑσπέρας, ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἱερᾶς Αὐτοκρατορικῆς Μονῆς τοῦ Σινᾶ, ἀποτελουμένην ὑπό τοῦ Δικαίου τῆς Μονῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Συμεῶνος, τοῦ Ἱερομ. π. Νήφωνος καί τοῦ ἐν Κύπρῳ Ἐξάρχου τῆς Μονῆς, Πανοσ. Ἀρχιμ. Γρηγορίου.

23, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν Μουχτάρην τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ἀμμάν, κ. Sami Korfiatis μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.

24, Παρασκευήν, μετέσχε τήν πρωΐαν, συσκέψεως τῶν ἰδιοκτητῶν ἀκινήτων, τῶν ὁδῶν Λήδρας καί Ὀνασαγόρου, ὑπό τόν Δήμαρχον Λευκωσίας κ. Κ. Γιωργκάτζην, εἰς τό Δημαρχεῖον.

25, Σάββατον, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν ἀραβιστί, εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας διά τούς ἀραβοφώνους. Προέστη τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας, Παλλουριωτίσσης καί ηὐλογησεν τά στέφανα τῶν νεονύμφων Κωνσταντίνου Μιχαήλ Κωστή καί Ἂνδριας Σωτηρίου Θεοδώρου.

Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

26, Κυριακήν, ἐλειτούργησεν καί ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Γάμου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Θεράποντος, εἰς Ἀγγλισίδες καί ηὐλόγησεν τά στέφανα τῶν νεονύμφων Χαραλάμπους Κυρ. Χαραλάμπους καί Θεοδώρας Ἀνδρέου Χρίστου.

Τό ἑσπέρας, ἐπεσκέφθη εἰς τό Νοσοκομεῖον «Ἀπολώνειον», τόν ἀσθενοῦντα Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀμφιλόχιον Κυκκώτην.

26, Δευτέραν, ἐδέχθη τόν Πρωτοσύγκελλον τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Αἰδεσιμολ. π. Θεόδωρον Στυλιανοῦ καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην π. Θεοτόκην.

29, Τετάρτην, ἐπεσκέφθη τόν νέον Ἀρχηγόν τῆς Ἀστυνομίας Κύπρου, κ. Κύπρον Μιχαηλίδην, συνεχάρη αὐτόν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ καί συνεζήτησεν θέματα, ἀφορῶντα εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου.

30, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν π. Ἰωάννην Γιαννόπουλον, οἰκογενειακῶς, ἐκ Καστορίας.

31, Παρασκευήν ἑσπέρας, παρηκολούθησεν τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς ἐκδήλωσιν, εἰς τό Ἐπισκοπειό, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τήν μουσικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Πολιτιστικοῦ Συγκροτήματος «Ρωμιοσύνη».