Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Βόστρων κ. Τιμόθεος, κατά τόν μήνα Ὀκτώβριον, 2017, ἐν συντομίᾳ, εἶχεν τάς ἀκολούθους δραστηριότητας:

Τήν 1ην τοῦ μηνός, Κυριακήν, ἐλειτούργησεν εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

Τήν ἰδίαν πρωΐαν, ἐδέχθη τόν παγκοσμίως ἀνεγνωρισμένον ρῶσον καλλιτέχνην-ζωγράφον κ. Βασίλι Νεστερένκο καί τήν μεσημβρίαν, παρέθεσεν γεῦμα πρός τιμήν αὐτοῦ καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.

Τήν 15:00 ὣραν, τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν Χρίστου Φιλίππου καί τῆς Μαρίας Λοϊζίδου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

            Τήν 2αν τοῦ μηνός, Δευτέραν, μετέβη εἰς Μένοικο, πρός προσκύνησιν τῶν τιμίων Λειψάνων τῶν ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης.

Ὣραν 18:30, ἐδέχθη εἰς τήν Ἐξαρχίαν ὁμάδα προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας, διά προσκύνησιν τῶν τιμίων Λειψάνων τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου καί τοῦ Ἁγ. Θεδώρου Οὐσακώφ καί ἀπηύθυνεν εἰς αὐτούς νουθεσίας Πίστεως.

Τήν 3ην τοῦ μηνός, Τρίτην, ἐδέχθη τόν Ἀστυνομικόν Διευθυντήν Ἁγ. Δομετίου, κ. Μάριον Νεοφύτου, τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Φειδίαν Ἐλπιδοφόρου καί τούς ἀραβοφώνους φοιτητάς τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς.

Τήν 8 ην τοῦ μηνός, Κυριακήν, ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ἃγιον Ἀντώνιον Λευκωσίας καί ἐτέλεσεν τό 40νθήμερον Μνημόσυνον τῆς μακαριστῆς Μόνικας Μαλέκου.

Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τόν ἐλλογιμώτατον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, κ. Κωνσταντῖνον Νικολακόπουλον.

Τήν μεσημβρίαν παρεκάθησεν εἰς γεῦμα, εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ζεύγους Μαρκέλλης καί Χρήστου Χριστοδούλου.

            Τήν 9ην τοῦ μηνός, Δευτέραν, προέστη τῆς πανηγύρεως τῶν ἁγίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθανασίας, εἰς τό Τσέρι.

Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τούς κ. Ντέγιαν Γιανίτς καί κ. Ἀλεξάντερ Λογκβινιένκο.

            Τήν 10ην τοῦ μηνός, Τρίτην, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τούς κ. Πέτρον Σολωμοῦ, κ. Δ. Μενοίκου, κύριον καί κυρίαν Π. Καλοπετρίδην.

Τήν 12ην τοῦ μηνός Πέμπτην, ἑσπέρας, παρέστη εἰς τήν Ποιητικήν-Μουσικήν ἐκδήλωσιν τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς.

            Τήν 13ην τοῦ μηνός Παρασκευήν, ὑπεδέχθη τόν ἀφιχθέντα εἰς τήν Κύπρον Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπον Πέλλης κ. Φιλούμενον, διά τέλεσιν βαπτίσεως, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀστυνόμου κ. Μαρίου Νεοφύτου, Διευθυντοῦ Τμήματος Ἁγίου Δομετίου.

Τό ἑσπέρας προέστη συναντήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ΜΚΟ, «Παναγία τῶν Παθῶν».

            Τήν 14ην τοῦ μηνός Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἐτελέσθη εἰς τήν Ἐξαρχίαν, ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου π. Νεοφύτου καί τοῦ Διακόνου Ἰακώβου, διά τούς Ἀραβοφώνους, ἐπί παρουσίᾳ τοῦ παρεπιδημοῦντος Σεβασμ. Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, ὁ ὁποῖος ὡμίλησεν διά τήν Εὐχαριστιακήν σύναξιν καί ἐπήνεσεν τήν πρωτοβουλίαν ἐπί τούτου τῆς Ἐξαρχίας.

Ἐν συνεχείᾳ, μετέσχεν τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, τό ὁποῖον ἐτέλεσεν ὁ Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος, ἐπί τήν θυγατέρα τοῦ γνωστοῦ αὐτοῦ ζεύγους Ἒκτορος καί Ρεβέκκας Νεοφύτου, τήν ὁποίαν ὠνόμασαν Μαρίαν-Λουΐζαν. Τήν μεσημβρίαν, παρεκάθισεν εἰς γεῦμα προσκεκλημένος τῶν εὐτυχῶν αὐτῆς γονέων.

Τήν 15ην τοῦ μηνός Κυριακήν, συμπροσηυχήθη εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, κατά τήν τελεσθεῖσαν Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, ὑπό τοῦ Σεβασμ. Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.

Τό ἀπόγευμα, ἐπεσκέφθη τόν ἀσθενοῦντα κ. Ἀνδρέαν Σολωμοῦ, εἰς τό Γενικόν Νοσοκομεῖον Λευκωσίας καί ἐδεήθη ὑπέρ τῆς ὑγιείας αὐτοῦ.

Τήν 17ην τοῦ μηνός, Τρίτην, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἐξ Ἱεροσολύμων καταγομένου Ἰωάννου Σάμπαρ, κατοίκου Καϊμακλίου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Βαρβάρας, αὐτόθι.

Τήν 18ην τοῦ μηνός, Τετάρτην, ἐτέλεσεν τό ἱερόν Εὐχαίλεον, εἰς τήν οἰκίαν τῆς κ. Πολύνας Ἰορδάνου.

Τήν 19ην τοῦ μηνός, Πέμπτην, ὣραν 10:30, ὡμίλησεν εἰς τόν Κύκλον Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, εἰς τήν οἰκίαν τῆς κ. Ἑλ. Ζένιου, ἀναπτύξας τήν παραβολήν τοῦ Σπορέως καί ἐπεξηγήσας τήν τάξιν τῆς Προσκομιδῆς.

Τήν μεσημβρίαν, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ θεολόγου καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Κλεάνθους, κατοίκου Καϊμακλίου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Βαρβάρας, αὐτόθι.

Ἐν συνεχείᾳ, παρεκάθησεν εἰς γεῦμα ἐργασίας, παρατεθέν εἰς τήν οἰκίαν Ἀθηνούλας καί Μίκυ Ἰορδάνου, εἰς Ἒγκωμην.

Τό ἑσπέρας, προσκληθείς, παρέστη εἰς τήν ἀποχαιρετιστήριον ἐκδήλωσιν τῆς Ἰσραηλινῆς Πρέσβειρας, κ. Yael Ravia-Zadok καί τοῦ κ. Ron Ravia, εἰς τήν Πύλην Ἀμμοχώστου-Λευκωσίαν.

            Τήν 20ήν τοῦ μηνός, Παρασκευήν, ἐδέχθη τόν Ἁγιορείτην Μοναχόν Ἰσίδωρον, τῆς Ἱ.Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Λεβαδείας.

Τό ἑσπέρας, προέστη ἀγρυπνίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, κατά τήν ὁποίαν ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐν μέσῳ πολλῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν.

            Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 21ην τοῦ μηνός, συμπροσηυχήθη κατά τήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἐτελέσθη εἰς τήν ἀραβικήν, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, διά τούς ἐν Λευκωσίᾳ διαβιοῦντας ἀραβοφώνους χριστιανούς.

Τήν 22αν τοῦ μηνός, Κυριακήν, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, εἰς τόν ἱερόν Ναόν Φανερωμένης, εἰς τήν Λευκωσίαν καί ὡμίλησεν πρός τούς συγκεντρωθέντας πολυπληθεῖς πιστούς.

            Τήν 25ην τοῦ μηνός, Τετάρτην, ὑπεδέχθη τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χαντιμανσίσκυ καί Σουργκούτσκυ κ. Παῦλον μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος, παρέθεσεν πρός τιμήν αὐτῶν δεῖπνον καί παρέσχεν κατάλυμα εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

Τήν 26ην τοῦ μηνός Πέμπτην, ἐπεσκέφθη μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παύλου καί τῶν μελῶν τῆς συνοδείας αὐτοῦ, τάς ἱεράς Μονάς Κύκκου, Τρικουκωτίσσης καί Τιμίου Προδρόμου, Μέσα Ποταμοῦ καί τήν 27ην, Παρασκευήν, τάς ἱεράς Μονάς Ἁγίου Ἡρακλειδίου καί Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ, ἒνθα ἒτυχον θερμῆς ὑποδοχῆς καί φιλοξενίας.

Τήν 28ην τοῦ μηνός, Σάββατον, παρέστη εἰς τήν Δοξολογίαν, ἐν τῷ Καθεδρικῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τῆς 28ης ὁκτωβρίου, 2017 καί ἐν συνεχείᾳ παρευρέθη μετά τῶν ἐπισήμων, εἰς τήν Ἑλληνικήν Πρεσβείαν, διά τήν διοργανωθεῖσαν παρέλασιν.

Τό ἑσπέρας, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Μαρίνης, εἰς τό Δασάκι τῆς Ἂχνας, ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος τοῦ τέκνου τῆς οἰκογενείας Μπόζουαλ-Σουρουλά, ὀνομασθέντος  Ἂρεως.

            Τήν 29ην τοῦ μηνός, Κυριακήν, συνελειτούργησεν μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαντιμανσίσκυ καί Σουργκούτσκυ κ. Παύλου, εἰς τήν Ἐξαρχίαν. Ἀκολούθως, ἐπεσκέφθη μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παύλου καί τῶν μελῶν τῆς συνοδείας αὐτοῦ, τάς ἱεράς Μονάς, Ἁγίου Νεοφύτου εἰς τήν Πάφον καί τοῦ Σύμβουλα, Σωτῆρος Χριστοῦ, εἰς τήν Ἐπισκοπήν, ἒνθα ἐπεφυλάχθη αὐτοῖς θερμή ὑποδοχή καί φιλοξενία.

            Τήν 31ην τοῦ μηνός, Τρίτην ἑσπέρας, ἐδέχθη τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συγκροτήματος Sea Green Garden.