Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον, εἶχεν τάς ἀκολούθους δραστηριότητας:

Τήν Παρασκευήν, 1ην τοῦ Σεπτεμβρίου καί Ἀρχήν τῆς Ἰνδίκτου, ὁ Σεβασμιώτατος συμπροσηυχήθη εἰς τήν Ἐξαρχίαν κατά τό συλλείτουργον τῶν Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί π. Χριστοφόρου Χριστοδούλου.

Τό Σάββατον, 2αν τοῦ μηνός, ἐδέχθη τόν φοιτητήν τῆς Ἱατρικῆς, κ. Christofer-Halil Sabagh, ἐκ τοῦ χωρίου Πκέα - Ἂνω Γαλιλαίας καί τό ἑσπέρας, παρέστη εἰς τόν ἑσπερινόν τῆς Ἐξαρχίας.

Τήν Κυριακήν, 3ην τοῦ μηνός, ἐλειτούργησεν εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

Ἐν συνεχείᾳ μετέσχεν μετά τοῦ κ. Πέτρου Σολωμοῦ, εἰς τήν συνεδρίαν τῶν ἰδιοκτητῶν, εἰς τό συγκρότημα Sea Green Garden.

Τήν 7ην τοῦ μηνός, Πέμπτην Ἑσπέρας, ὣραν 20:30, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας κατά τήν ὁλονυκτίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου καί ἀκολούθως ἐλειτούργησεν, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Πρεσβυτέρου π. Χριστοφόρου Χριστοδούλου.

Τήν 8ην τοῦ μηνός, Παρασκευήν, ἐδέχθη ἀντιπροσωπείαν Ρώσων τῆς οἰκογενείας Mihail Kuzovliov καί ἐγευμάτισεν μετ’ αὐτῶν.

Τήν 9ην τοῦ μηνός, Σάββατον, ἐδέχθη τούς νέους Τζώρτζ Μπανούρα καί Φιράς Νταμπίντ, ἀφιχθέντας πρός ἐκμάθησιν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης καί κατόπιν ὑποψηφίους φοιτητάς, εἰς τήν Θεολογικήν καί Ἱερατικήν Σχολήν ἀντιστοίχως καί παρέσχεν αὐτοῖς πατρικάς νουθεσίας. Τήν 18:30, παρέστη εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

Τήν Κυριακήν, 10ην τοῦ μηνός, ἐλειτούργησεν εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί  Πάντων τῶν ἐν Ρωσίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων, εἰς τό Ἐπισκοπειό, κατά τό Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον διά τά Ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου καί τήν 10ετῆ ἀνασύστασιν τῆς Μητροπόλεως.

Ἀπηύθυνεν ἑορτίους εὐχάς εἰς τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην Κυρηνείας κ. Χρυσόστομον.

Ἐπεσκέφθη μετ’ ἂλλων ἀρχιερέων τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Ἡρακλειδίου, γενομένων δεκτῶν ὑπό τῆς Καθηγουμένης Μοναχῆς Προδρόμης καί προγευμάτισεν εἰς τήν Μονήν.

Παρεκάθησεν εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα τοῦ Μητροπολίτου Ταμασοῦ.

Τήν 19:00, παρέστη εἰς τήν τελετήν καί τήν δεξίωσιν, τήν ὁποίαν διοργάνωσαν καί παρέθεσαν εἰς τό προαύλιον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος ὁ Β΄ καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, διά τήν 10ετῆ ἀνασύστασιν τῆς Ἐπισκοπῆς Καρπασίας.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικόλαος Ἀρέστης, ἐτέλεσεν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, τό Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος τῆς θυγατρός τῶν Παναγιώτου καί Στέλλας Παναγιώτου.

Τήν 11ην τοῦ μηνός, Δευτέραν, ἐπεσκέφθη τόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρον εἰς τό Μετόχιον τοῦ Κύκκου καί ἐγευμάτισεν εἰς τήν Τράπεζαν τῆς Μονῆς.

Τό ἑσπέρας, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ἐτέλεσεν Τρισάγιον τοῦ κοιμηθέντος ἀρχιερέως τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας Θεοφάνους (Galitsky), Ἀρχιεπισκόπου Βερολίνου.

Τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον φίλων τοῦ Παρεκκλησίου Ἁγίου Μαρίου, εἰς Λυθροδόντα.

Τήν 12ην τοῦ μηνός, Τρίτην, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τήν κ. Ἑλένην Ζένιου καί  τό ζεῦγος Alexander καί Maria Frel. Τό ἑσπέρας ἐδέχθη τούς κ.κ. Μίκυ Ἰορδάνου, Μαρῖνον Ἰορδάνου καί Χρῆστον Σαββίδην, διά τό ὑπό ἀνέγερσιν ἐμπορικόν κέντρον, εἰς Ἃγιον Σίλαν.

Τήν 13ην τοῦ μηνός, Τετάρτην, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τόν κ. Ἀνδρέαν Καψήν ἐξ Ἀραδίππου καί τόν ἐν Σαρανταρίῳ Ὂρει δόκιμον Βαρνάβαν Πολυδώρου.

Τήν 14ην τοῦ μηνός, Πέμπτην, ἑορτήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐχοροστάτησεν καί ἐν συνεχείᾳ ἐλειτούργησεν εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

Ἀκολούθως, ἐπεσκέφθη μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἱερωνύμου Πυλιώτου τόν Ἒπαρχον Λάρνακας καί συνεζήτησεν θέματα, ἀφορῶντα εἰς τά ἀκίνητα τῆς Ἐξαρχίας, εἰς τήν παραλίαν Πύλας.

Τήν 15ην τοῦ μηνός, Παρασκευήν, καί ὣραν 10:30 ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομον Γ΄.

Τό ἑσπέρας, μετέσχε συσκέψεως τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἀκινήτου ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἑσπερίδων, εἰς τόν Στρόβολον.

Τήν 16ην τοῦ μηνός, Σάββατον, ἐδέχθη ὁμοῦ μετά τοῦ κ. Πέτρου Σολωμοῦ, συνεργάτου τῆς Ἐξαρχίας, τόν κ. Γεώργιον Ζησίμου καί τόν κ. Ἰωάννην Μαλέκον καί συνεζήτησαν μετ’ αὐτῶν, κεχωρισμένως, θέματα ἀφορῶντα εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

Τήν μεσημβρίαν, ἐδεξιώθη εἰς γεῦμα, τήν μητέρα τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Ἐξαρχίας, κυρίαν Ἂλλαν Ἀλτοῦσκιν, τόν σύζυγον καί τήν ἐγγονήν αὐτῆς.

Τήν 18:30, παρέστη εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

Τήν 17ην τοῦ μηνός, Κυριακήν, ἒλαβεν μέρος εἰς τό συλλείτουργον εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, εἰς τόν Στρόβολον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β΄, διά τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Κυπριανοῦ Κουντούρη.

Τήν 19ην τοῦ μηνός, Τρίτην, μετέσχεν τῆς πρώτης συνεδριάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦ Κύκλου Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, εἰς τήν οἰκίαν Ζένιου, εἰς Ἀγλαντζιάν.

Τήν μεσημβρίαν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου, ἐπεσκέφθη τόν Μητροπολίτην Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρον εἰς τό Μετόχιον, ἐν Λευκωσίᾳ καί ἐγευμάτισεν εἰς τήν Τράπεζαν τῆς Μονῆς, μετά τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ καί τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Βατοπεδίου.

Τό ἑσπέρας, μετέβη εἰς Ξυλοτύμβου Λάρνακας, ἒνθα ἐτέλεσεν ἁγιασμόν, εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ἱερέως τοῦ συνοικισμοῦ τῆς Α.Η.Κ., π. Νικολάου Νικολάου καί παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον.

Τήν 20ήν τοῦ μηνός, Τετάρτην, ἐδέχθη τόν ἀσφαλιστήν κ. Ἰωάννην Βιολάρην, ἐγευμάτισεν μετά τοῦ ζεύγους Χρήστου καί Μαρκέλλης Χριστοδούλου καί τό ἀπόγευμα, ἐδέχθη τήν κ. Τασοῦλαν Φιλίππου.

Τήν 21ην τοῦ μηνός, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν γλύπτην κ. Φίλιππον Γιαπάνην καί τόν κ. Alexander Logvinienko.

Τό ἑσπέρας, ἐδείπνησεν μετά τοῦ ζεύγους Χρύσως καί Μίκυ Ἀργυροῦ.

Τήν 23ην τοῦ μηνός, Σάββατον, ἒψαλλεν καί συμπροσηυχήθη κατά τήν θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συλλήψεως τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

Τήν μεσημβρίαν, προσκληθείς ἐγευμάτισεν εἰς τήν οἰκίαν Καίτης καί Λάμπρου Χριστοδούλου.

Τήν 16:30 ὣραν, ηὐλόγησεν τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν Χρίστου Μιχαηλίδου καί τῆς Γεωργίας Ψαρά, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Πρεσβυτέρων Σεργίου Σεργίδου καί Γεωργίου Κωνσταντίνου, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τοῦ Ἀλαμάνου, εἰς τήν Ὀρμήδειαν.

Ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησεν τήν ἱεράν Λιτανείαν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πρός τήν Τάφρον καί τήν ἀκολουθίαν τῆς Ἀρτοκλασίας, ἡ ὁποία ἒλαβεν χώραν εἰς τό σημεῖον τῆς πάλαί ποτε ὑφισταμένης Ἐκκλησίας πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Ἰσαποστόλου Θέκλης.

Τήν 18:30, παρέστη εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

Τήν 24ην τοῦ μηνός, Κυριακήν, ἐλειτούργησεν εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

Τήν 17:00ην ὣραν, ηὐλόγησεν τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν Χριστοφόρου Χριστοφόρου καί τῆς Χρυστάλλας Μηνά, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Οἰκονόμου π. Μαρίου Καλλένου καί τοῦ Πρεσβυτέρου π. Χριστοφόρου Χριστοδούλου, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Ἡλιουπόλεως εἰς τήν Ἐπαρχίαν Λευκωσίας.

Τήν 26ην τοῦ μηνός, Τρίτην, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τόν καθηγητήν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ  Βελιγραδίου, κ. Ἀλέξιον Παναγόπουλον καί μετ’ αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, γενομένων δεκτῶν ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Κυπριανοῦ Κουντούρη καί τῆς καθηγητρίας, κ. Βελουδίας Παπαδοπούλου.

Τήν μεσημβρίαν, εἰς τήν τράπεζαν τῆς Ἐξαρχίας, παρέθεσεν γεῦμα εἰς τόν κ. Παναγόπουλον καί εἰς ὀρθοδόξους ἐπισκέπτας ἐξ Ἰσραήλ.

Τό ἀπόγευμα ἐπεσκέφθη ἀσθενεῖς, εἰς τό Γενικόν Νοσοκομεῖον Λευκωσίας.

Τήν 27ην τοῦ μηνός, Τετάρτην, ἐδέχθη τόν κ. Κ. Κυριακοῦ ἐκ Λεμεσοῦ, καί συνεζήτησεν θέματα ἀφορῶντα εἰς τά οἰκόπεδα τῆς Ἐξαρχίας εἰς τήν περιοχήν Ἁγίου Σίλα.

Τήν 18:00 ὣραν, κατ’ ἀνάθεσιν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου, προέστη τῆς ἐπισήμου ὑποδοχῆς τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, μεταφερομένης ὑπό τοῦ καθηγουμένου τῆς ἐν Ἂνδρῳ Μονῆς, Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Εὐδοκίμου, εἰς τό κέντρον τῆς κωμοπόλεως Λυθροδόντα. Ἐν συνεχείᾳ, ἠγήθη τῆς λιτανείας κληρικῶν, προπορευομένης  καί παιανιζούσης τῆς Φιλαρμονικῆς τῆς Ἀστυνομίας, ἓως τοῦ νέου ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Θεράποντος, ἒνθα ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις.

Ἐπίσης κατ’ ἀνάθεσιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, ἐχειροθέτησεν ἓξ Ἀναγνώστας.

Τήν 18:30, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ κ. Πέτρου Σολωμοῦ, εἰς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τῆς Πολυκατοικίας Ἑσπερίδων.

Τήν 20:30 μέχρι 01:00 ὣραν, παρέστη εἰς ἀγρυπνίαν, πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Νεοφύτου, τελεσθεῖσαν εἰς παρεκκλήσιον τῶν Λευκάρων, λειτουργήσαντος τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη.

Τήν 28ην τοῦ μηνός, Πέμπτην, μετέσχε μετά ἐκπροσώπων διαφόρων θρησκευμάτων, τῆς Γ΄ Στρογγυλῆς Τραπέζης (Third Round Table) τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Γραφείου Office of the Religious Track of the Cyprus Peace Process, ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Sir Peter Weiderud τοῦ Swedish Institute of Alexandria, ἡ ὁποία ἒλαβεν χώραν εἰς τήν νεκράν Ζώνην, Buffer Zone, εἰς τό κτήριον Home of Cooperation.

Τήν 30ήν τοῦ μηνός, Σάββατον, ἐδέχθη ἀντιπροσωπείαν ἐκ Ρωσίας, τόν Ἱερολογ. Διάκονον τῆς Μητροπόλεως Ἁγίας Πετρουπόλεως, π. Ἰωακείμ καί τόν κ. Ἠλίαν Νόβικωφ, ἡ ὁποία μετέφερεν τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Οὐσακώβ εἰς τήν Ἐξαρχίαν καί ἀφιέρωσεν αὐτήν, ἳνα ἑορτάζηται ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου μετά τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου, τό ὁποῖον ἐδώρησαν μέ τήν μεσολάβησιν τοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Βονιφατίου.

Τό ἀπόγευμα, ὣραν 17:30, ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τῶν Γιάννου Καψή καί τῆς Μαρίνας Λουκᾶ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας τῶν Ἀμπελιῶν, εἰς τήν Ἀραδίππου, συνιερουργοῦντος τοῦ ἱερέως π. Παναγιώτου.

Τήν 18:45 ὣραν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ, εἰς τήν Ἐξαρχίαν καί ἐτέλεσεν τήν ἀρτοκλασίαν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἲγκορος τοῦ πολυάθλου, Πρίγκηπος τοῦ Κιέβου καί τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου Οὐσακώβ.