Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2022.

 


            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5).

            Κατά τόν μήνα Ἰανουάριον τοῦ ἒτους 2022, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, συνεπικουρούντων εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου Χρίστου:

1, Σάββατον, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, μετά τό πέρας αὐτῆς ἐξήγησεν διὀλίγων τό μήνυμα τῆς ἑορτῆς τῆς περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί ἀπηύθυνεν εὐχάς πρός τούς ἑορτάζοντας, ἰδιαιτέρως πρός τόν ἂγοντα τήν ὀνομαστικήν τοῦ ἑορτήν, Πρωτοψάλτην τοῦ Ναοῦ κ. Βασίλειον Παπαδημητρίου. Ἐδεξιώθη τούς πιστούς, εἰς τόν Ἀρχονταρίκι τῆς Ἐξαρχίας.

Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

2, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τόν Ὂρθρον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, δεξιωθείς τούς πιστούς εἰς τό Ἀρχονταρίκι. Παρεκάθησεν εἰς γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ ζεύγους Ἓλενας καί Λαζάρου Λαζάρου.

3, Δευτέραν, ἐδέχθη τήν οἰκογένειαν τῆς φοιτητρίας Agnie Juha.

5, Τετάρτην, ἒλαβεν μέρος εἰς τήν ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί ἐχοροστάτησεν κατά τόν Ἑσπερινόν τῶν Θεοφανείων καί τήν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας προέστη τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ, εἰς τόν . Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

6, Πέμπτην, ἐχοροστάτησεν αὐτόθι κατά τόν Ὂρθρον καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἐτέλεσεν εἰς τό προαύλιον τοῦ Ναοῦ τόν Ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων, ἐν μέσῳ τῶν συρρευσάντων εὐλαβῶν πιστῶν.

7, Παρασκευήν, συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀντωνίου, κατά τόν Ὂρθρον καί τήν θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, λειτουργήσαντος τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκο-πῆς, Πανοσιολ. Ἀρχιμαν. Ἰωάννου. Τήν μεσημβρίαν, προσῆλθεν εἰς τήν ἑόρτιον τράπεζαν, παρατεθεῖσαν πρός τιμήν αὐτοῦ εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, κ.κ. Χρυσοστόμου.

8, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

9, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τόν Ὂρθρον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τοῦ Πρωτοκλήτου, εἰς τόν Συνοικισμόν τῆς Ὀρόκλινης Ἐπαρχίας Λάρνακος, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ὡμίλησεν πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα. Παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτ. π. Σωκράτους Σωκράτους καί τῆς αὐτόσε Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς πρόγευμα.

10, Δευτέραν, παρέστη εἰς σύσκεψιν συστάσεως Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μαρίου, εἰς Λυθροδόντα καί ἐδείπνησεν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ζεύγους Μυράντας καί Χριστοφόρου Εὐτυχίου.

11, Τρίτην, ἐπεσκέφθη τό ζεῦγος Μαρίας καί Λουκᾶ Ξουρούπα, εἰς τήν Ἃγίαν Νάπαν, ἐτέλεσεν τόν Ἁγιασμόν εἰς τήν νέαν οἰκίαν αὐτοῦ καί παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα αὐτῶν.

12, Τετάρτην, ἐδέχθη τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριον Ἰωάννου, προϊστάμενον τοῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίου Ἀββακούμ, Φτερικουδίου, μετά μελῶν τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας τήν καθιερωμένην μηνιαίως Παράκλησιν πρός τόν Ἃγιον Ἱερομάρτυρα Φιλούμενον.

15, Σάββατον, συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας, ἀραβιστί, ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. π. Θεοφίλου (Halil Ziad Khoury) διά τούς ἀραβοφώνους φοιτητάς καί κατοίκους. Ἐτέλεσεν Τρισάγιον, εἰς μνήμην τοῦ νεωστί κοιμηθέντος μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου, (κατά κόσμον Σταύρου Δαγγαλᾶ), ἐπιλέκτου Μέλους τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

16, Κυριακήν, συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, κατά τήν τέλεσιν τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὂρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας καί ἐτέλεσεν τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κυροῦ Χριστοδούλου, Μέλους τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Παρέστη κατά τήν τέλεσιν τοῦ Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως αὐτόθι, τοῦ νεοφωτίστου Μαξίμου, υἱοῦ τοῦ ζεύγους Μαρίας Παπαντωνίου καί Χρυσοβαλάντου Κυριακοῦ καί ηὐλόγησεν αὐτούς. Παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν γειτνιάζοντα καί πανηγυρίζοντα Ἱ Ναόν τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, χοροστατήσαντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου κ. Χρυσοστόμου Β΄.

17, Δευτέραν, συμπροσηυχήθη κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας, εἰς τόν γειτνιάζοντα Ἱ. Ναόν τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου. Συνεχοροστάτησεν τῶ Μητροπολίτῃ Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίῳ, μετά τῶν ἀρχιερέων Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου, Μεσαορίας κ. Γρηγορίου καί Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Παντανάσσης, Καθολικῆς, κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, πρός τιμήν τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου καί Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας καί ἐν συνεχείᾳ συνεχάρη αὐτῷ ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.

19, Τετάρτην, ἐδέχθη α) τόν κ. Ἰωάννην Φάκαν καί β) τόν κ. Πέτρον Σολωμοῦ. Προσῆλθεν εἰς τήν παρουσίασιν τοῦ διτόμου ἒργου τοῦ συγγραφέως κ. Νέαρχου Νεάρχου «Μακάριος, Δραματική πορεία», ἡ ὁποία ἒλαβεν χώραν εἰς τήν Αἲθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱδρύματος Ἀρχιεπισκόπου Μακα-ρίου Γ΄, κατά τήν ὁποίαν ὡμίλησαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ὁ Ὑπουργός Παιδείας κ. Πρόδρομος Προδρόμου καί ὁ κ. Γιάννης Μαλικούρτης, ἐκ μέρους τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος, κ. Ἰ. Παπαμελετίου.

21, Παρασκευήν, ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Τιμοθέου, κατά τόν ὁποῖον παρέστησαν συγχοροστατοῦντες, οἱ ἀρχιερεῖς: Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος καί Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Νιτρίας κ. Νικόδημος, Ἒξαρχος τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ἐνῶ μετέσχον Ἀρχιμανδρῖται, Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι ἐκ διαφόρων Μητροπόλεων καί ἐν συνεχείᾳ ἐδεξιώθη πάντας εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Ἐξαρχίας, ἒνθα προσέφερεν κεραστικά.

22, Σάββατον, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου αὐτόσε καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό Ἀρχιμανδρίτου, Πρεσβυτέρων καί Διακόνων, μετά δέ τό πέρας ταύτης ἐδεξιώθη πάντας τούς συνελθόντας εἰς τό Ἀρχονταρίκι τῆς Ἐξαρχίας, ἒνθα προσέφερεν ἐπίσης κεραστικά. Τό ἑσπέρας συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

23, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Μετόχιον τῆς Μονῆς Κύκκου εἰς τήν τοποθεσίαν Ἀρχάγγελος καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Πρεσβυτέρων τοῦ Ναοῦ καί τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου, ἒνθα ἐτέλεσεν τό ἐτήσιον Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Χριστοφόρου Τοφαρή, μετά δέ καί τό πέρας τούτου, παρεκάθησεν εἰς τό προσφερθέν πρωϊνόν, ὑπό τῆς ἐπιστατρίας τῆς Μονῆς, Μοναχῆς Παύλας.

24, Δευτέραν, μετέσχεν συγχοροστασίας ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβα, κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί ἐξέφρασεν τάς συγχαρητηρίους αὐτοῦ εὐχάς, πρός τόν ἑορτάζοντα Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μεσαορίας κ. Γρηγόριον. Προσῆλθεν εἰς τήν ἑόρτιον τράπεζαν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, πρός τιμήν αὐτοῦ.

28, Παρασκευήν, ἐτέλεσεν, τόν ἁγιασμόν τῶν νέων ἐγκαταστάσεων εἰς τά Λατσιά, τῆς Ἑταιρείας «MIDSIGN CYPRUS» τοῦ κ. Fadi Awad.

29, Σάββατον, συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, κατά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας, ἀραβιστί, ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Θεοφίλου Khoury, διά τούς ἀραβοφώνους πιστούς. Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Γάμου ἐπί τούς νεονύμφους Ἰωάννην Χριστοφίδου καί Ἡλιάδαν Φάκαν, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Παλλουριωτίσσης, Λευκωσίας.

30, Κυριακήν, προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὂρθρου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγ. Μαρίου, εἰς Λυθροδόντα, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, μετά τοῦ διακόνου π. Παϊσίου καί ὡμίλησεν εἰς τό ἐκκλησίασμα.

31, Δευτέραν, ἐδέχθη τόν συνεργάτην τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συντηρητήν κ. Σταῦρον Ἀνδρέου. Ἐπεσκέφθη μετ’ αὐτοῦ τό Ἳδρυμα «Λεβέντη» καί συνεσκέφθη μετά τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ, κ. Χαραλάμπους Μπακιρτζή, διά τό θέμα τῆς συντηρήσεως τῶν Παλαιτύπων τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Ἱεροσολύμων. Μετέσχεν συναντήσεως κατοίκων τῆς ὁδοῦ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Δημάρχου Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνου Γιωργκάτζη, διά τάς ἐκτελουμένας ἐργασίας ἀποχετεύσεως εἰς τήν ὁδόν καί τάς ἐκ τούτων προκαλουμένας ζημίας εἰς τά πέριξ κτήρια.