Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2021.

 


            «Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον...» (Τιμόθ. Β΄, 1:5).

            Κατά τόν μήνα Δεκέμβριον τοῦ ἒτους 2021, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, σύν ταῖς καθημεριναῖς ἀσχολίαις, ἒσχεν συνοπτικῶς, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας, συνεπικουρούντων κατά τάς ἱεράς ἀκολουθίας εἰς τόν Ναόν αὐτῆς, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου Χρίστου:

1, Τετάρτην, ἐδέχθη α) τόν κ. Κύπρον Ὀλυμπίου, β) τήν κ. Ἑλένην Ζένιου, γ) τόν κ. Ἀμπουάλη. Ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν «Καθολική», Λεμεσοῦ καί ἐκήρυξεν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου. Παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, παρατεθέν ὑπό τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Φιλοθέου.

2, Πέμπτην, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, Τσερίου, ἑορτάζοντα τήν «Σύναξιν» τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Παναγίας Γεροντίσσης, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος, Ἁγίου Ὂρους καί ὡμίλησεν πρός τούς πιστούς. Ἐπεσκέφθη εἰς τό γραφεῖον του, τόν τ. Δικαστήν κ. Μιχαήλ Παπαμιχαήλ.

3, Παρασκευήν, μετέβη εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν, πρός ὑποδοχήν τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ἒνθα συνηντήθη καί συνωμίλησεν μετά τοῦ Γραμματέως τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ, Καρδιναλίου Pietro Parolin, τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις Πατριάρχου κ. Pizzabala καί ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησεν τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Πάπα λειτουργίαν, εἰς τό στάδιον Γ.Α.Σ.Υ.Π.Η. Λευκωσίας.

4, Σάββατον, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν ἀραβιστί, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, διά τούς ἀραβοφώνους φοιτητάς καί πιστούς. Ἐδέχθη πιστούς ἐκ τοῦ χωρίου Λυθροδόντα. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἒψαλεν.

5, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν αὐτόθι κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, κατά τήν διάρκειαν δέ τοῦ Κοινωνικοῦ, ὡμίλησεν σχετικῶς ἐπί τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς καί ἐδεξιώθη τούς πιστούς εἰς τό Ἀρχονταρίκιον τῆς Ἐξαρχίας. Μετέβη εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, εἰς Λευκωσίαν, διατελέσαντα πάλαι ποτέ Μετόχιον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί νῦν Μετόχιον τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί προσεκύνησεν τήν ἀρχαίαν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου. Ἐδέχθη τόν γνωστόν ρῶσον Καθηγητήν, Δόκτωρα Ρωσικῆς Ἱστορίας καί Διεθνῶν Σχέσεων, κ. Andrei Zoubov, ἐλθόντα διά γνωριμίαν μέ τήν ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, συνοδευόμενον ὑπό τῆς συζύγου καί συνεργατῶν αὐτοῦ, καθώς καί ὑπό τοῦ ρωσοφώνου κληρικοῦ τῆς Μητρο-πόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Sharuda. Μετέβη εἰς Κάτω Πολεμίδια Λεμεσοῦ καί συμπροσηυχήθη κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ, εἰς τόν ὁποῖον ἐχοροστάτησεν ὁ ἂγων τήν ὀνομαστικήν αὐτοῦ ἑορτήν, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, τόν ὁποῖον καί συνεχάρη.

6, Δευτέραν, συμπροσηυχήθη εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ . Ναοῦ τῆς Ἐξαρχίας, κατά τήν τέλεσιν τοῦ Ὂρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας, ἱερουργοῦντος τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Ἀρέστη, ἂγοντος τήν ὀνομαστικήν αὐτοῦ ἑορτήν, τόν ὁποῖον καί συνεχάρη μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας. Ἐδέχθη α) τόν κ. Χριστοφόρον Κουλέρμον καί συνεζήτησεν μεταὐτοῦ τήν παροχήν ὑποτροφιῶν εἰς νέους καί τάς προϋποθέσεις ἀναπτύξεως τοῦ κτήματος εἰς Ἀκρωτήρι Λεμεσοῦ, β) τόν Δικηγόρον τῆς Ἐξαρχίας κ. Ἀνδρέαν Ταμάσιον καί συνεσκέφθη διά τρεχούσης φύσεως ὑποθέσεις καί γ) τήν κ. Majeda Zeit, τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Beitzalla, μετά τῆς θυγατρός Angelina καί τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ramez, ὁποῖος ἐνεγράφη εἰς τό Πανεπιστήμιον Λευκωσίας. Ἐπεσκέφθη καί ηὐχήθη εἰς τόν ἑορτάζοντα Πρωτοπρεσβύτερον π. Νικόλαον Ἀρέστην.

7, Τρίτην, μετέβη εἰς τό Προξενεῖον τῆς Ἰορδανίας. Ἐπεκοινώνησεν μετά τῶν ἀρχιτεκτόνων κ. Φ. Τριανταφυλλίδην καί κ. Σ. Ἀναστασίου πρός ἐνημέρωσιν κεχωρισμένως διά τήν πορείαν τῶν ἀνατεθέντων αὐτοῖς σχεδίων. Ἒσχεν σύσκεψιν μετά τῶν κ.κ. Μίκη καί Μαρίνου Ἰορδάνου, ἐπί τρεχόντων θεμάτων τῆς Ἐξαρχίας.

8, Τετάρτην πρός

9, Πέμπτην, μετέβη εἰς τήν Κοινότητα Ἁγίου Τύχωνος Λεμεσοῦ καί προέστη τῆς ἀγρυπνίας πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Ἂννης, εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἀπηυθύνθη μετά διδακτικοῦ λόγου πρός τούς προσελθόντας πιστούς.

10, Παρασκευήν, παρέστη εἰς τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων τῆς Πλατείας Ἐλευθερίας, τελεσθεῑσαν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Ν. Ἀναστασιάδου καί τοῦ Δημάρχου Λευκωσίας κ. Κ. Γιωρκάτζη, τῆς Προέδρου τῆς Βουλῆς, Ὑπουργῶν, Ἀρχηγῶν Κομμάτων, Βουλευτῶν, Δημάρχων, Ἐκπρο-σώπων τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων καί πλήθους ἐπισήμων.

11, Σάββατον, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἒψαλεν.

12, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν αὐτόθι κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, κατά τήν διάρκειαν δέ τοῦ Κοινωνικοῦ, ὡμίλησεν σχετικῶς ἐπί τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς καί ἐδεξιώθη τούς πιστούς εἰς τό Ἀρχονταρίκιον τῆς Ἐξαρχίας. Παρέστη εἰς τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς θεολόγου κ. Ἑλένης Ζένιου: «Ἡ οἰκονομία τοῦ Θεοῦ νά σώσει τόν κόσμον καί ἡ συμβολή τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας», τό περιεχόμε-νον τοῦ ὁποίου ἀνέπτυξεν ὑπέροχα εἰς τήν αἲθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Ἀγλαντζιᾶς, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος.

13, Δευτέραν, ἐδέχθη α) τόν κ. Χρῆστον Εὐαγγέλου καί συνεζήτησεν τό θέμα Βαπτίσεως ἀλλοθρήσκου, β) τόν κ. Shadi Kopti, ἐκ Ναζαρέτ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ κ. Κωνσταντίνου Λεωνίδου. Μετέβη εἰς τήν κοινότητα Λυθροδόντα.

14, Τρίτην, ἐδέχθη α) τόν Μουσικολογιώτατον συγγραφέα κ. Ἀνδρέαν Βαρνάβαν, ὁ ὁποῖος παρέδωκεν αὐτῷ τέσσαρας τόμους τῶν ἀκολουθιῶν τῶν Κυπρίων Μηναίων.

15, Τετάρτην, ἐδέχθη α) τό ζεῦγος Frel καί β) τήν προσκυνηματικήν ὁμάδα ἐξ Οὐκρανίας, ὑπό τόν κ. Anatolii Stoikov καί τόν Ἱερέα π. Alexei Μετέβη εἰς τήν Κοινότητα Λυθροδόντα.

16, Πέμπτην, ἀνεχώρησεν διά Λεμεσόν, ὃπου ἒσχεν συνάντησιν α) μετά τοῦ Ἀρχιτέκτονος κ. Φ. Τριανταφυλλίδου, β) μετά τοῦ ἐργολάβου κ. Σπύρου Κυπριανοῦ καί γ) μετά τοῦ ἐργολάβου κ. Ν. Παπᾶ, διά θέματα ἀφορόντα εἰς τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου. Προέστη τῆς ὑποδοχῆς τῆς τιμίας Κάρας τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀββακούμ, τοῦ ἐν Καλαμιθάσσῃ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐν Πάνω Δευτερᾷ, ἐν συνεχείᾳ δἐχοροστάτησεν αὐτόθι, κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ.

17, Παρασκευήν, μετά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εις τήν Ἐπαρχιακήν Διοίκησιν Λευκωσίας, ἐγευμάτισεν εἰς τό ἑστιατόριον «Παραγάδι», μετά φίλων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦσαν προσκεκλημένοι ἡ κ. Πολύνα Ἰορδάνου καί ὁ ἐπιχειρημα-τίας κ. Τάσος Τρουλλίδης.

18, Σάββατον, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, ἀραβιστί, εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας. Ἐδέχθη τήν οἰκογένειαν τοῦ ἰατροῦ κ. Ἀντωνίου Σουτοπούλου. Προσῆλθεν εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐου, εἰς τόν περίβολον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

19, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Εὐαγγελισ-τρίας, εἰς Ἰδάλιον, κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, συλλειτουργούντων τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου Γρηγορίου καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Σπυρίδωνος, μετά δέ τήν ἀνάγνωσιν τῆς Εὐαγγε-λικῆς περικοπῆς, ὡμίλησεν σχετικῶς πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη τήν οἰκίαν τοῦ ζεύγους Ὀλιβίας καί Νικολάου Khatib, ἒνθα ἐξέφρασε τά συλλυπητήρια αὐτοῦ διά τήν ἐκδημίαν τῆς μητρός αὐτῶν Ἐλίζας. Ἐπεσκέφθη τήν οἰκίαν Χρίστου Χριστοδούλου καί τήν ἀσθενοῦσαν σύζυγον αὐτοῦ κ. Μαρκέλλαν.

21, Τρίτην, ἐδέχθη τό ζεῦγος Ἑλένης καί Ἀνδρέου Ζένιου. Ἐδέχθη τόν θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Νιτρίας κ. Νικόδημον, Ἒξαρχον ἐν Κύπρῳ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολογ. Ἀρχιμαν-δρίτου π. Διονυσίου. Ἐδέχθη τήν οἰκογένειαν Ἀλεξάνδρου Frel.

22, Τετάρτην, μετέσχεν συσκέψεως εἰς τό γραφεῖον τοῦ κ. Μίκη Ἰορδάνου, μετά τοῦ ἐργολάβου κ. Σπύρου Κυπριανοῦ. Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθη, α) τόν Ἀστυνομικόν Διευθυντήν κ. Μάριον Νεοφύτου καί β) τόν Σύμβουλον τῆς Ρωσικῆς Πρεσβείας εἰς Κύπρον, κ. Sergei Lagutenko, μεταφέροντα πρός τήν Ἐξαρχίαν τάς ἐφ’ ἑορταῖς εὐχάς, τοῦ Ρώσου Πρέσβεως, κ. Stanislav Osadchiy.

23, Πέμπτην, ἐδέχθη τό ζεῦγος Δαρείας καί Ἀλεξάνδρου Logvinienko καί τόν νέον σπουδαστήν τῆς Ἐξαρχίας, κ. Ἀλέξανδρον Zhbanov, ἐξ Οὐκρανίας.

24, Παρασκευήν, προέστη τῆς ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί συμπροσηυχήθη κατά τήν τέλεσιν τοῦ Ἐσπερινοῦ καί τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, εἰς τόν . Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτ. π. Νικολάου Ἀρέστη καί τοῦ Διακ. Παϊσίου Χρίστου. Τό ἑσπέρας, πρός

25, Σάββατον, προέστη τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας αὐτόσε, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν τῶν Χριστουγέννων περατωθεῖ-σαν τήν 2αν πρωΐνήν καί ἀκολούθως παρέθεσεν ἑόρτιον τράπεζαν διά τούς συμπανηγυριστάς, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας, οἱ ὑπότροφοι φοιτηταί τῆς Ἐξαρχίας ἒψαλλον τά κάλαντα. Τήν μεσημβρίαν, παρέθεσεν γεῦμα, εἰς τό ὁποῖον προσῆλθον οἱ φοιτηταί.

26, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἠγήθη πέριξ τοῦ Ναοῦ, τῆς λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Βηθλεεμιτίσσης, ἀντίγραφον τῆς ὁποίας φυλάσσεται αὐτόθι. Προσῆλθεν διά τό πρόγευμα εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ, Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Παρασκευά. Ἐν συνεχείᾳ μετά πάντων τῶν φοιτητῶν, προσῆλθον εἰς τό ἑόρτιον γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ δικηγόρου Ἀνδρέου Ταμασίου, εἰς τήν οἰκίαν αὐτοῦ.

30, Πέμπτην, ἐδέχθη α) τόν κ. Ἰωάννην Τσιρόπουλον καί β) τόν κ. Πέτρον Σολωμοῦ. Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Γάμου τοῦ κ. Σταύρου Λαζάρου μετά τῆς δεσποινίδος Ἰζαμπέλλας Ἓλληνα, λαβόντος χώραν εἰς τόν Μητροπολιτι-κόν Ναόν Λεμεσοῦ τῆς Παναγίας Παντανάσσης (Καθολικῆς). Ἐπεσκέφθη τόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον καί τόν θεοφιλέ-στατον Ἐπίσκοπον Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαον. Ἐδείπνησεν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ ζεύγους Μαρίας καί Γενναδίου Χρίστου, εἰς τόν Λυθροδόντα.

31, Παρασκευήν, προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τό Ἀρχονταρίκι, εἰς εἰδικήν τελετήν, ἒκοψε καί διένειμεν τήν Βασιλόπιττα καί ηὐχήθη πρός τούς συγκεντρωθέντας πιστούς εὐλογημένον τό Νέον Ἒτος 2022.