Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ MΑΡTΙΟΥ, 2019.

 

 16

Κατά τόν μήνα Mάρτιον, τοῦ ἒτους 2019, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων, τοῦ καί Ἐξάρχου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας:

1, Παρασκευήν, παρέστη, ὡς ἐπίσημος προσκεκλημένος εἰς τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων τοῦ νέου Δημαρχιακοῦ Μεγάρου Λευκωσίας, ἐπί παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Ἔψαλεν εἰς τήν Ἐξαρχίαν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῶν Μνημοσύνων.

2, Σάββατον, ἔψαλεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου εἰς τήν Ἐξαρχίαν, ἐνῶ τήν θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσεν ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νικόλαος Ἀρέστη καί ἐν συνεχείᾳ, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν Ἀραβικήν.  Συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἐξαρχίας.

3, Κυριακήν, ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἐτέλεσεν τό Τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον τῆς εὐεργέτιδος μακαριστῆς Νίκης Ἀνδρέου. Ἠκολούθησεν ἡ τέλεσις τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τήν Σλαυωνικήν διά τούς ρωσοφώνους πιστούς, ὑπό τοῦ Πρωτοϊερέως π. Ἀλεξάνδρου Menzelintshef. Ἐτέλεσεν τό Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος ἐπί τό νήπιον, τῶν γονέων κ. Γιάννου Κωνσταντίνου καί κ. Εἰρήνης Τορνάρη, τήν νεοφωτισθεῖσαν Δέσποιναν, εἰς τό νεόδμητον Ναΐδριον τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, εἰς τήν τοποθεσίαν «Τό περιβόλι τῆς Παναγίας» Λάρνακος καί κατόπιν παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν γεῦμα, εἰς τό Ἐστιατόριον IGUANA.

4, Δευτέραν, ἀνεχώρησεν διά τάς Ἀθήνας, διά ὑποθέσεις τῆς Ἐξαρχίας.

6, Τετάρτην ἑσπέρας, ἐπέστρεψεν ἐξ Ἀθηνῶν.

8, Παρασκευήν, ἐδέχθη 1) τόν Αἰδεσιμολ. π. Παναγιώτην Ἐλπιδοφόρου, 2) τόν κ. Χρῖστον Κουκλιώτην, Διευθυντήν τοῦ Ἱδρύματος Μακαρίου Γ΄, μετά τοῦ ὁποίου συνεζήτησεν θέματα συνεργασίας καί 3) τόν κ. Μιχαήλ Κουζοβλιώφ, μετά τοῦ ὁποίου συνεζήτησεν λεπτομερείας ἀερομεταφορᾶς τοῦ Ἁγίου Φωτός τό Μέγα Σάββατον.

Ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Μαρίου, (ἐκ μεταφορᾶς), εἰς τόν ὁμώνυμον ἱερόν Ναόν, ἐν Λυθροδόντι καί ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον.

9, Σάββατον, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου αὐτόσε, ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ὡμίλησεν μέ θέμα τήν ζωήν τοῦ ἁγίου Μαρίου.

10, Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὂρθρου, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μηνᾶ, Γερίου καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί τό Ἐθνικόν Μνημόσυνον τοῦ ἣρωος Κυριάκου Κακουλή.

Ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ὡμίλησε  καί ἀνέγνωσε τήν Συγχωρητικήν εὐχήν.

11, Δευτέραν, προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὂρθρου καί τῶν Ὡρῶν εἰς τήν Ἐξαρχίαν καί τό ἑσπέρας, τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, μετά τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης.

12, Τρίτην, προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὂρθρου καί τῶν Ὡρῶν εἰς τήν Ἐξαρχίαν καί τό ἑσπέρας, τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, μετά τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης.

13, Τετάρτην, προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὂρθρου καί τῶν Ὡρῶν εἰς τήν Ἐξαρχίαν καί τό ἑσπέρας αὐτόσε, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

15, Παρασεκυήν, προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὂρθρου καί τῶν Ὡρῶν εἰς τήν Ἐξαρχίαν καί τό ἑσπέρας αὐτόσε, ἐχοροστάτησεν, ἀνέγνωσε τήν Α΄ην Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν καί ἐκήρυξεν.

16, Σάββατον, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν διά τούς Ἀραβοφώνους εἰς τήν Ἐξαρχίαν καί τό ἑσπέρας αὐτόσε, συμπροσηυχήθη κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ.

17, Α΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν - τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἡγήθη τῆς Λιτανείας τῶν ἱερῶν Εἰκόνων πέριξ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἐξαρχίας, ἒμπροσθεν δέ τῶν θυρῶν τοῦ Ναοῦ, ἀνέγνωσεν τό Πρακτικόν τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Τό ἑσπέρας, ἀνεχώρησεν δι’ Ἀθήνας.

18, Δευτέραν, προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τῆς μακαριστῆς Χρυσάνθης Πατέρα, εἰς τό Α΄ Νεκροταφεῖον Ἀθηνῶν.

19, Τρίτην, ἐπέστρεψεν εἰς Κύπρον. Τό ἀπόγευμα, μετά τοῦ κ. Μίκυ Ἰορδάνου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ καί μετά τοῦ κ. Μαρίνου Ἰορδάνου ἐπεσκέφθη πρός ἐπιστασίαν τῆς οἰκοδομῆς τοῦ κτηρίου ἐν Ἁγίῳ Σίλα, Δήμου Ὓψωνος, ἒνθα ἒδωκεν ἐντολάς εἰς τόν Ἐργολάβον κ. Ν. Παπᾶν, διά περαιτέρω συνέχισιν τῶν ἐργασιῶν.

20, Τετάρτην, ἐδέχθη τήν οἰκογένειαν Ἀλεξάνδρου Frel καί τό ἑσπέρας, συμπροσυηχήθη κατά τήν τέλεσιν τῆς λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

21, Πέμπτην ἑσπέρας, παρηκολούθησε θεατρικήν παράστασιν τῶν μαθητῶν τοῦ Παγκυπρίου Σχολείου.

22, Παρασκευήν, παρηκολούθησε τήν ἀνάγνωσιν «Ἰλιάδος», τήν ὁποίαν διωργάνωσεν ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.

Παρεχώρησε συνέντευξιν εἰς τό «Μέγα», διά τήν τελετήν τῆς ἀφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός. Ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τῶν Χαιρετισμῶν καί ἀνέγνωσε τήν Β΄ Στάσιν, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, εἰς τό Ἰδάλιον.

23, Σάββατον, παρηκολούθησε τήν ἡμερίδα «Ζείδωρος Ὑετός» τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν, πρός τιμήν τοῦ Καθηγητοῦ κ. Δ. Τριανταφυλλοπούλου. Κατόπιν προσκλήσεως, ὑπεδέχθη εἰς τήν Ἐξαρχίαν τόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον, πρός τόν ὁποῖον παρέθεσεν γεῦμα.

Παρέστη εἰς τήν ἐκδήλωσιν τοῦ Σωματείου «Ἐληά» Λυθροδόντα, ἐπί τῇ συμπληρώσει 100ἐτίας λειτουργίας καί προσφορᾶς εἰς τήν αὐτόσε Κοινότητα.

24, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν κατά τόν Ὂρθρον, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας καί ἐν συνεχείᾳ αὐτόσε, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν. Μεταβάς εἰς τό Κοιμητήριον Ἀγλαντζιᾶς, ἐτέλεσεν Τρισάγιον εἰς τόν τάφον τῆς μακαριστῆς Ἑλένης Ζαχαρίου καί ἀκολούθως εἰς τόν τοῦ μακαριστοῦ Ἀντωνίου Ἱερείδη.

Τό ἑσπέρας, ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀρξαμένην Ἀγρυπνίαν, διά τόν ἑορτασμόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου,

25, Δευτέραν, προέστη τῆς Ἀγρυπνίας ἡ ὁποία ὡλοκληρώθη τήν 2αν πρωϊνήν, κατόπιν τελέσεως τῆς θείας Λειτουργίας.

Παρέστη εἰς τήν τελεσθεῖσαν Δοξολογίαν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς 25ης Μαρτίου, ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, ἐπί παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Ν. Ἀναστασιάδου καί ἂλλων ἐπισήμων, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Φανερωμένης. Παρέστη εἰς τήν Δεξίωσιν τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ, δοθεῖσαν εἰς τήν οἰκίαν αὐτοῦ.

26, Τρίτην, μετέβη εἰς Πύλαν, πρός ἐπιθεώρησιν τῶν ἐκεῖ ἐπισκευαζομένων διαμερισμάτων. Συνεσκέφθη μετά τοῦ κ. Ντίνου Λογίδου, μηχανικοῦ τῆς Δημαρχίας Λευκωσίας, ἀρμοδίου διά τάς ἐργασίας ἀναβαθμίσεως τοῦ ἀποχετευτικοῦ συστήματος τῶν ὀμβρίων, πρός ἀποφυγήν πλημμυρῶν.

27, Τετάρτην, παρέστη εἰς τήν ἐπίσημον τελετήν παραλαβῆς τῆς Τετάρτης Μεραρχίας, ὑπό τοῦ Συνταγματάρχου κ. Παναγιώτου Παντελίδου, λαβοῦσαν χώραν εἰς τό Στρατόπεδον Ἠλία Παπακυριακοῦ, εἰς Ἀθαλάσσαν Ἀγλαντζιᾶς.

Μετέσχε τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς, εἰς τό κανάλι Μέγα, διά τόν Ἃγιον Φῶς.

Ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τό ἀπόγευμα, εἰς τόν Ἱερόν  Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

29, Παρασκευήν, μετέσχε τῆς τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς εἰς τό κανάλι ΡΙΚ «Ἀπό μέρα σέ μέρα» μέ τήν Κατερίνα Μηλιώτη, διά τό Ἃγιον Φῶς. Ἐχοροστάτησεν κατά τήν ἀκολουθίαν τῶν Χαιρετισμῶν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λυκαβηττοῦ καί ὡμίλησεν.

30, Σάββατον, ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας τήν θείαν Λειτουργίαν ἀραβιστί, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας προσῆλθεν καί συμπροσηυχήθη ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος ὁ Β΄. Ἐν συνεχείᾳ, ἐδέχθη τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐκ τῶν ἀρχιερέων Νικοδήμου, Γουϊνέας κ. Γεωργίου καί Νιτρίας κ. Νικοδήμου, συοδευομένους ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἰωάννου καί ἐξενάγησεν εἰς τό Συγκρότημα τῆς Ἐξαρχίας.

Ἐπεσκέφθη τήν οἰκίαν τοῦ ζεύγους Εὐθυμίας καί Γρηγορίου, εἰς Καϊμακλί.

Μετέβη εἰς τό χωρίον Λεύκαρα καί ἐχοροστάτησεν κατά τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς τόν ἑορτάζοντα αὐτόσε Ναόν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἠγήθη τῆς ἱερᾶς Λιτανείας πέριξ αὐτοῦ μετά τοῦ κειμηλίου τοῦ Σταυροῦ. Παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς δεῖπνον.

31, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν τῆς Ἐξαρχίας κατά τόν Ὂρθρον καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν καί τήν Λιτανείαν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πέριξ τοῦ Ναοῦ. Παρευρέθη κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Νέου Ἐξάρχου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νιτρίας κ. Νικοδήμου, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Σάββα, Λευκωσίας.

Παρεκάθησεν εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα ἐπί τῇ ἐνθρονίσει, εἰς τό Hilton Hotel.

Ἒσχεν ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

Συμπροσυηχήθη κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, εἰς τήν  Ἐξαρχίαν.