Increase font size Default font size Decrease font size Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ - ΕΞΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2019.

 

 

Κατά τόν μήνα Φεβρουάριον, τοῦ ἒτους 2019, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου, διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων, τοῦ καί Ἐξάρχου, ἒσχεν συνοπτικῶς, τάς ἀκολούθους δραστηριότητας:

1, Παρασκευήν, ἐδέχθη 1) ὁμάδα ρώσων προσκυνητῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν Αἰδεσιμ. π. Ἀλέξανδρον Menzelintshef καί 2) τόν κ. Ὀρέστην Ριζόπουλον, ἐρευνητήν. Ἐπεσκέφθη ἀσθενεῖς εἰς τό Νοσοκομεῖον «Ἀρεταίειον».

Προέστη τῆς ἀγρυπνίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος ἐν τῇ Ἐξαρχίᾳ.

2, Σάββατον, Συμπροσηυχήθη εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἐξαρχίας.

3, Κυριακήν, Ἐλειτούργησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, Ἐτέλεσεν τό Ἐννεαήμερον Μνημόσυνον τῆς μακαριστῆς Νίκης Λοΐζου, εἰς τό Κοιμητήριον.

5, Τρίτην, ἐδέχθη 1) τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτ. π. Χριστοφόρον Χριστοδούλου, 2) τόν κ. Π. Σολωμοῦ καί 3) τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Ἀλέξανδρον Menzelintshef.

Παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν δεῖπνον τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου π. Νικολάου Νικολάου, ἐφημερίου ἐν Α.Η.Κ. Λάρνακος, ἐπί τῇ προαγωγῇ αὐτοῦ.

6, Τετάρτην, μετέβη μετά κλιμακίου Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καί ἐκπροσώπου τῆς Ὀργανώσεως Walk of Truth, πρός ἐκτίμησιν τῆς ὑφισταμένης κτηριακῆς καταστάσεως τῆς Μονῆς Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Ρηγάτη καί κωλυθέντες ὑπό τῆς στρατιωτικῆς τουρκικῆς δυνάμεως κατοχῆς, ἐπεσκέφθη τήν ἱεράν Μονήν Ἀψινθιωτίσσης, ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ.

Μετέσχεν εἰς τήν παράκλησιν πρός τόν Ἃγιον Ἱερομάρτυρα Φιλούμενον, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

7, Πέμπτην, μετέσχεν εἰς τήν ἐκδήλωσιν μνήμης, ἐπί τῇ συμπληρώσει 100ετίας, ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγιοταφίτου Ἀρχιεπισκόπου Μελετίου Κρονίδη, διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Κοινότητος Ὀμορφίτας, εἰς τό κτήριον τοῦ ὁμωνύμου Σωματείου, ἐν Καϊμακλί.

8, Παρασκευήν, παρηκολούθησε εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον «Φιλοξενία», τήν «Ἡμερίδα γιά τόν Ἑορτασμό τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας Ἑλληνικῆς Γλώσσας», τήν ὁποίαν διωργάνωσεν τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Ἑλληνική Πρεσβεία.

9, Σάββατον, ἐτέλεσεν ἀραβιστί τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν Ἐξαρχίαν, διά τούς ἀραβοφώνους πιστούς.

Ἒλαβεν μέρος εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, αὐτόσε.

10, Κυριακήν, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας.

Ηὐλόγησε τήν τέλεσιν τῆς πρώτης θείας Λειτουργίας εἰς τήν Σλαυωνικήν γλῶσσαν, ὑπό τοῦ Πρωτοπρ. π. Ἀλεξάνδρου Menzelintshef, εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, τῇ συμμετοχῇ μικρᾶς ὁμάδος πιστῶν.

Παρέστη εἰς τόν ἑορτασμόν τοῦ ἁγίου Μάρωνος, ὡς προσκεκλημένος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἰωσήφ, Σουέηφ καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπ’ αὐτοῦ ἐπίσημον γεῦμα, εἰς τό πνευματικόν Κέντρον αὐτῶν.

12, Τρίτην, ἐδέχθη τόν κ. Dmitrij Zubarev, Γραμματέα Α΄ τῆς ἐν Κύπρῳ Ρωσικῆς Πρεσβείας μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ καί ἐξενάγησεν εἰς τούς χώρους τῆς Ἐξαρχίας.

14, Πέμπτην, ἐπεσκέφθη τό Ἱπποκράτειον Ἰδιωτικόν Νοσοκομεῖον καί ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθη, 1) τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην π. Σίλβεστρον Βιλβέρην, ἐξ Η.ΠΑ, 2) τήν κ. Ἀντωνίαν Μοροπούλου, Συντονιστρίαν τῆς Ἐπιστημονικῆς Ὁμάδος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, διά τήν συντήρησιν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί 3) τόν Πρύτανιν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητήν κ. Κώσταν Γουλιάμον, ὁποῖος ἀνεκοίνωσεν τήν χορήγησιν ὑποτροφίας διά σπουδαστάς τοῦ κλίματος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατόπιν συστάσεως τῆς Ἐξαρχίας.

15, Παρασκευήν, ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον Michael Lewis. Παρέστη εἰς τήν συνεδρίασιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Μ.Κ. Ὀργανώσεως, «Παναγία τῶν Παθῶν», εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

16, Σάββατον, ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τήν Ἀραβικήν, διά τούς ἀραβοφώνους πιστούς. Μετέσχεν τῆς Ἑσπερινῆς Ἀκολουθίας εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

17, Κυριακήν, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ὂρθρον καί ἐτέλεσεν τήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας, τῆς κωμοπόλεως Ἀθηαίνου, κατόπιν προσκλήσεως τῆς αὐτόσε Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπί τῇ ἐλεύσει τμήματος τοῦ Ἀρράφου Χιτῶνος τοῦ Κυρίου καί τῶν τιμίων Λειψάνων τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἐξ Ἁγίου Ὂρους καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν γεῦμα.

Ὡμίλησεν, εἰς τό Φιλανθρωπικόν Τέϊον, τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Ζακακίου-Λεμεσοῦ, μέ θέμα «τό Τριώδιον», κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Αἰδεσιμολ. π. Θεοχάρους Θεοχάρους καί παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, δοθέν εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Βουλευτοῦ κ. Πανίκου Λεωνίδου, εἰς Ἁγίαν Φύλαν.

18, Δευτέραν, ἐδέχθη 1) τόν κ. Γιάννον Κωνσταντίνου καί 2) τόν κ. Alexander Logvinienko.

Παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν τῆς Πρεσβείας τῆς Σερβίας, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ, προσκεκλημένος τοῦ Πρέσβεως κ. Marko Blagojevic καί συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γραμματέως τῆς Ἐξαρχίας, Πανοσιολ. Ἱερομ. π. Βαρνάβα Χρυσάνθου.

19, Τρίτην, ἐδέχθη τόν ἀρχιτέκτονα κ. Γεώργιον Καλαβᾶν διά ἐκκρεμοῦντα θέματα τῆς «προσθήκης» τοῦ Συγκροτήματος.

Τό ἑσπέρας, παρέστη εἰς τήν ἐκδήλωσιν «Κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας 2019» τοῦ Κέντρου Κυπριακῶν Σπουδῶν, εἰς τό κτήριον τῆς παλαιᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

20, Τετάρτην, ἐδέχθη τόν Ὑπαστυνόμον κ. Μάριον Νεοφύτου.

Μετέσχε τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ Ἂρχοντος Πρωτοψάλτου, μακαριστοῦ Γεωργίου Ἀραούζου, ὑπηρετήσαντος εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ἀπηύθυνε συλλυπητήρια ἐκ μέρους τοῦ πατριάρχου κ.κ. Θεοφίλου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος. Ἡ ἀκολουθία ἔλαβε μέρος εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Θεράποντος εἰς τόν Λυθροδόντα, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου, πλαισιουμένου ὑπό πλειάδος κληρικῶν.

Ἐπεσκέφθη μετά τοῦ Ἀρχιμ. Σιλβέστρου Μπερμπέρη, τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μαρίου, αὐτόσε.

21, Πέμπτην, ἐδέχθη τήν Δικηγόρον κ. Λίαν Γεωργιάδου καί 2) τόν Αἰδεσιμολ. π. Σάββαν Χατζηϊωνά, μετά τῆς κ. Μαρίνας Mkhtaryan καί τοῦ Δημοσιογράφου κ. Pedro Silve, εἰς τόν ὁποῖον ἀνέπτυξε τήν κατάστασιν τῶν Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς τό κατεχόμενον ὑπό τῶν Τούρκων τμῆμα τῆς Κύπρου.

22, Παρασκευήν, ἐδέχθη τήν κ. Μάρω Θεοχάρους καί τόν κ. Παῦλον Μαραθέφτην.

Παρέστη εἰς τήν δεξίωσιν τῆς Ρωσικῆς Πρεσβείας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Πρέσβεως Stanislav κ. Osadshy, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ Ἀμύνης τῆς Ρωσίας.

23, Σάββατον, συνελειτούργησεν τῷ Πανιερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐᾳ, εἰς τόν ἱερόν Ναόν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, διά τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ Μοναχοῦ Ραφαήλ Μισιαούλη.

Ἐμερίμνησεν διά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τήν Ἀραβικήν, εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, διά τούς Ἀραβοφώνους, προσκαλέσας ἐκ Πάφου, τόν ἱερέα π. Ἀνδρέα Awad. Ἐδέχθη ὁμάδα ρώσων καλλιτεχνῶν-φωτογράφων καί προσεκάλεσεν εἰς γεῦμα.

Ἒψαλεν κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τήν Ἐξαρχίαν.

24, Κυριακήν, μετέβη εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, εἰς Μονοβόλικον, Λεμεσοῦ, ἀνταποκριθείς εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ ἐφημερίου π. Παναγιώτου Ἐλπιδοφόρου, ἒνθα μετεφέρθη λείψανον τῆς Ἁγίας Ματρώνης, ἐχοροστάτησεν κατά τόν Ὂρθρον καί ἐν συνεχείᾳ ἐλειτούργησεν.

25, Δευτέραν, ἐδέχθη τόν συνεργάτην κ. Πέτρον Σολωμοῦ, τόν Πρωτοπρεσβ. π. Ἀλέξανδρον Menzelintshef.

26, Τρίτην, ἐπεσκέφθη μετά τοῦ Πρυτάνεως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου, κ. Κωνσταντίνου Γουλιάμου, τόν Πρόεδρον τοῦ Πανεπιστημίου καί ἀκολούθως παρηκολούθησε διαλέξεις, μεταξύ τῶν ὁποίων καί διά τό Νομικόν Καθεστώς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατά τήν Ἡμερίδα Δικαίου, ἡ ὁποία διωργανώθη αὐτόσε.

Παρεκάθησεν εἰς γεῦμα ἐργασίας τοῦ κ. Μίκυ Ἰορδάνου.

Ἐδέχθη τόν ἀρχιτέκτονα κ. Κυριάκον Χήρα καί συνεζήτησεν τήν ἐπισκευήν καταστημάτων καί διαμερισμάτων Πύλας.

Ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάζοντα κ. Κλεῖτον Καλλήν καί ἐτέλεσεν τόν Μικρόν Ἁγιασμόν.

27, Τετάρτην, μετέβη εἰς τήν κατεχομένην Μονήν Παναγίας Ἀψινθιωτίσσης, μετά τοῦ Πρωτοπρ. π. Pavel Povoliaev καί τοῦ κ. Πέτρου Σολωμοῦ.

Ἐδέχθη τόν κ. Δημήτριον Θεοδώρου καί τόν κ. Ρωμαῖο Μπράτσκα, πρός τούς ὁποίους ἒδωκεν πληροφορίας, διά τό προσκύνημα εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

28, Πέμπτην, ἐδέχθη τόν Ταξίαρχον κ. Γεώργιον Κωστίδην.

Ὡμίλησε διά τό Τριώδιον, εἰς τά μέλη τοῦ «Κύκλου Ἁγίας Γραφῆς», ὑπό τήν θεολόγον κ. Ἑλένην Ζένιου.